REKLAMA

SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. umowy zawartej przez spółkę zależną ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów

2021-06-16 11:11
publikacja
2021-06-16 11:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Aktualizacja informacji nt. umowy zawartej przez spółkę zależną ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 w sprawie zawarcia przez spółkę zależną Emitenta umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów („Umowa Ramowa”), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako: „Wykonawca”) zawarła ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów (dalej jako: „Zamawiający”) umowę wykonawczą do Umowy Ramowej, której przedmiotem jest udostępnienie przez Wykonawcę wyspecjalizowanego personelu (zespołu informatycznego) Wykonawcy, który będzie realizował prace związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego Zamawiającego (zamówienie podstawowe) (dalej jako: "Umowa"). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 10 grudnia 2021 r. w zakresie zamówienia podstawowego. Jednocześnie Strony postanowiły, że Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu liczby zamówionych roboczogodzin. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca będzie realizował Umowę w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Strony ustaliły, że łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy (łącznie z prawem opcji) wynosi ok. 5,1 mln zł brutto.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu w szczególności wystąpienia określonych zdarzeń wpływających na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Dodatkowo, Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Umowy w zakresie podstawowym lub 20% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Umowy w zakresie prawa opcji, w zależności od tego, której części Umowy dotyczyłoby rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ewentualnie nałożonych kar umownych została ograniczona do wysokości 100% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. Niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-06-16 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki