REKLAMA

SWISSMED: wyniki finansowe

2021-07-30 17:09
publikacja
2021-07-30 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GRUPA_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU__SWISSMED_GRUPA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_GRUPA_KAPITALOWA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
uchwaly_Rady_Nadzorczej_2,3,4,5,8,9_z_29_lipca_2021_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_Grupa_BSSF_2020_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 Okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 Okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 Okres od 2019-04-01 do 2020-03-31
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 31 778 26 415 7 034 6 106
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 612 -6 219 -578 -1 438
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 741 -8 463 -1 049 -1 956
V. Zysk (strata) netto -4 427 -8 304 -980 -1 920
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -4 427 -8 304 -980 -1 920
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 726 -1 626 382 -376
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64 -220 -14 -51
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 463 -463 -324 -107
X. Przepływy pieniężne netto razem 199 -2 309 44 -534
XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31-03-2021 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020 STAN NA DZIEŃ 31-03-2021 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020
XII. Aktywa razem 72 828 72 929 15 627 16 020
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 603 47 172 10 644 10 362
XIV. Zobowiązania długoterminowe 36 291 37 199 7 787 8 171
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 312 9 973 2 856 2 191
XVI. Kapitał własny 23 225 25 757 4 984 5 658
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 23 207 25 739 4 980 5 654
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 538 13 440
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,72 -1,36 -0,16 -0,31
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,80 4,21 0,81 0,39
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA 2020_.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA 2020_.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU _SWISSMED_GRUPA 2020.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU _SWISSMED_GRUPA 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy
List Prezesa .pdfList Prezesa .pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU_GRUPA KAPITAŁOWA_2020.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU_GRUPA KAPITAŁOWA_2020.pdf Oświadczenie Zarządu
informacja zarządu .pdfinformacja zarządu .pdf Informacja Zarządu
uchwały Rady Nadzorczej 2,3,4,5,8,9 z 29 lipca 2021 .pdfuchwały Rady Nadzorczej 2,3,4,5,8,9 z 29 lipca 2021 .pdf Uchwały Rady Nadzorczej
Swissmed_Grupa_BSSF_2020_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL-sig.pdfSwissmed_Grupa_BSSF_2020_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Grażyna Matysiak Główny Księgowy Grupy Kapitałowej Grażyna Matysiak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki