1,8900 zł
-0,53% -0,0100 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_POLROCZNY_I_SKROCONY_RAPORT_JEDNOSTKOWY_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_I_POLROCZE_2018_WRAZ_Z_OSWIADCZENIAMI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_2018_PSF_MSSF-PSR_skrocone_RAP_PL_PIE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_2018_PSSF_MSSF-PSR_skrocone_RAP_PL_PIE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / półrocze / 2018 półrocze /
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA OKRES OD 01.04.2018 DO 30.09.2018 ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 30.09.2017 ZA OKRES OD 01.04.2018 DO 30.09.2018 ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 30.09.2017
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 9 562 11 234 2 228 2 649
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 458 155 -573 37
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 109 -838 -725 -198
V. Zysk (strata) netto -3 239 -1 306 -755 -308
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 239 -1 202 -755 -283
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 154 0 36
VIII. Całkowite dochody ogółem -3 239 -1 152 -755 -272
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 107 1 963 -724 463
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 474 -519 1 742 -122
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 643 -1 698 -383 -400
XII. Przepływy pieniężne netto razem 2 724 -254 635 -60
XIII. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-09-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018 STAN NA DZIEŃ 30-09-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018
XIV. Aktywa razem 55 736 59 335 13 049 14 099
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 485 40 844 9 478 9 705
XVI. Zobowiązania długoterminowe 33 759 34 187 7 903 8 123
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 726 6 657 1 575 1 582
XVIII. Kapitał własny 15 251 18 491 3 570 4 394
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 15 232 18 472 3 566 4 389
XX. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 324 14 538
XXI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XXII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,53 -0,21 -0,12 -0,050
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,49 3,02 0,58 0,14
XXIV. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA OKRES OD 01.04.2018 DO 30.09.2018 ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 30.09.2017 ZA OKRES OD 01.04.2018 DO 30.09.2018 ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 30.09.2017
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 7 921 10 574 1 846 2 494
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 934 -1 126 -917 -266
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 209 -1 785 -981 -421
XXVIII. Zysk (strata) netto -4 351 -2 088 -1 014 -492
XXIX. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -4 351 -2 088 -1 014 -492
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 533 385 -1 056 91
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 434 -410 1 732 -97
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -167 -495 -39 -117
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 734 -520 637 -123
XXXIV. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-09-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018 STAN NA DZIEŃ 30-09-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018
XXXV. Aktywa razem 33 734 40 736 7 898 9 679
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 017 25 668 5 389 6 099
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 12 929 15 780 3 027 3 750
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 656 9 426 2 261 2 240
XXXIX. Kapitał własny 10 717 15 068 2 509 3 580
XL. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 717 15 068 2 509 3 580
XLI. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 324 14 538
XLII. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XLIII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,71 -0,34 -0,17 -0,080
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,75 2,46 0,41 0,10
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY I SKRÓCONY RAPORT JEDNOSTKOWY 2018.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY I SKRÓCONY RAPORT JEDNOSTKOWY 2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za okres 6 miesięcy trwający od 01.04.2018 do 30.09.2018 wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I PÓŁROCZE 2018 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU I PÓŁROCZE 2018 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 6 miesięcy trwający od 01.04.2018 do 30.09.2018 wraz z oświadczeniami Zarządu
Swissmed_2018_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE.pdfSwissmed_2018_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Swissmed_2018_PSSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE.pdfSwissmed_2018_PSSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-14 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.