REKLAMA

SWISSMED: wyniki finansowe

2018-08-14 18:40
publikacja
2018-08-14 18:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
SWISSMED_GRUPA_-_RAPORT_I__KWARTAL_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 1 KWARTAŁ 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 30.06.2018 ZA 1 KWARTAŁ 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 30.06.2017 ZA 1 KWARTAŁ 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 30.06.2018 ZA 1 KWARTAŁ 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 30.06.2017
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 4 967 9 853 1 155 2 343
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 395 15 92 4
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 584 -513 136 -122
V. Zysk (strata) netto 254 -616 59 -146
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 254 -628 59 -149
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -248 1 028 -58 244
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 739 -171 1 800 -41
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 133 -939 -263 -223
X. Przepływy pieniężne netto razem 6 358 -82 1 478 -19
XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-06-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018 STAN NA DZIEŃ 30-06-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018
XII. Aktywa razem 59 482 59 335 13 638 14 099
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 737 40 844 9 340 9 705
XIV. Zobowiązania długoterminowe 34 080 34 187 7 814 8 123
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 657 6 657 1 526 1 582
XVI. Kapitał własny 18 745 18 491 4 298 4 394
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 18 726 18 472 4 293 4 389
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 027 14 538
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,04 -0,10 0,01 -0,024
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,06 3,02 0,70 0,17
XXII. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 1 KWARTAŁ 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 30.06.2018 ZA 1 KWARTAŁ 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 30.06.2017 ZA 1 KWARTAŁ 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 30.06.2018 ZA 1 KWARTAŁ 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 30.06.2017
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 3 723 5 133 866 1 220
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 377 -679 -320 -161
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 006 -1 049 -234 -249
XXVI. Zysk (strata) netto -552 -1 044 -128 -248
XXVII. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -552 -1 044 -128 -248
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 769 97 -411 23
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 741 38 1 800 9
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -106 -158 -25 -38
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 5 866 -23 1 364 -5
XXXII. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30.06.2018 STAN NA DZIEŃ 31.03.2018 STAN NA DZIEŃ 30.06.2018 STAN NA DZIEŃ 31.03.2018
XXXIII. Aktywa razem 37 877 40 736 8 684 9 679
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 361 25 668 5 356 6 099
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 12 957 15 780 2 971 3 750
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 10 404 9 888 2 385 2 350
XXXVII. Kapitał własny 14 516 15 068 3 328 3 580
XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 516 15 068 3 328 3 580
XXXIX. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 027 14 538
XL. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XLI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,09 -0,17 -0,02 -0,041
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,37 2,46 0,54 0,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SWISSMED GRUPA - RAPORT I KWARTAŁ 2018.pdfSWISSMED GRUPA - RAPORT I KWARTAŁ 2018.pdf Grupa Kapitałowa Swissmed raport za okres 01.04.2018 do 30.06.2018 (1 kwartał roku obrotowego 2018)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-14 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki