3,9900 zł
2,31% 0,0900 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikw:
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GRUPA_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2017_SWISSMED_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_GRUPA_KAPITALOWA_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_prezesa_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwaly_RN_Swissmed1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwaly_RN_Swissmed2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Przewodniczacego_RN_Swissmed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_CZ_GK_2018_BSSF_MSSF_SzB_PL_.docx_(2).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_GRUPA_KAPITALOWA_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2017
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 Okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 Okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 Okres od 2016-04-01 do 2017-03-31
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 37 898 37 066 8 987 8 503
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -781 -972 -185 -223
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 680 -2 993 2 058 -687
V. Zysk (strata) netto 8 362 -3 614 1 983 -829
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 292 -3 647 1 966 -837
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 783 532 660 122
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -683 -348 -162 -80
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 596 -4 634 -853 -1 063
X. Przepływy pieniężne netto razem -1 496 -4 450 -355 -1 021
XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31-03-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2017 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2017
XII. Aktywa razem 59 335 55 642 14 099 13 186
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 844 45 093 9 705 10 686
XIV. Zobowiązania długoterminowe 34 187 35 951 8 123 8 520
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 657 9 142 1 582 2 166
XVI. Kapitał własny 18 491 10 549 4 394 2 500
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 18 472 10 768 4 389 2 552
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 538 14 499
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 1,37 -0,59 0,32 -0,14
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,02 1,72 0,72 0,41
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 30/2018 z dnia 2018-07-24 o treści:


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent")
informuje, iż do opublikowanego przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 29
czerwca 2018 jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy od
01.04.2017 do 31.03.2018 r. omyłkowo załączono błędny plik „Oświadczenia
o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017” oraz nie załączono pliku z
informacją zarządu wymaganą przez §70 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych (…). Natomiast do opublikowanego przez Emitenta
skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy od 01.04.2017 do
31.03.2018 r. nie załączono pliku z informacją wymaganą przez §71 ust. 1
pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


W związku z powyższym Emitent poda w dniu dzisiejszym do publicznej
wiadomości w odrębnym raporcie skorygowany jednostkowy raport roczny
oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r. uzupełnione o:poprawny plik „Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017”


 informację zarządu wymaganą przez §70 ust. 1 pkt 7)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych


informację wymaganą przez §71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych.Pozostałe elementy jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 oraz
skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 roku nie uległy zmianie.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 w związku z § 15 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Dz.U. z 2018 r. poz. 757.

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA 2017.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA 2017.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2017_SWISSMED_GRUPA.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2017_SWISSMED_GRUPA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU_GRUPA KAPITAŁOWA_2017.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU_GRUPA KAPITAŁOWA_2017.pdf Oświadczenie Zarządu
List prezesa 2017.pdfList prezesa 2017.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
Uchwały RN Swissmed1.pdfUchwały RN Swissmed1.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
Uchwały RN Swissmed2.pdfUchwały RN Swissmed2.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
Oświadczenie Przewodniczącego RN Swissmed.pdfOświadczenie Przewodniczącego RN Swissmed.pdf Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Swissmed_CZ_GK_2018_BSSF_MSSF_SzB_PL_.docx (2).pdfSwissmed_CZ_GK_2018_BSSF_MSSF_SzB_PL_.docx (2).pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
INFORMACJA ZARZĄDU_GRUPA KAPITAŁOWA_2017.pdfINFORMACJA ZARZĄDU_GRUPA KAPITAŁOWA_2017.pdf Informacja Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-24 Roman Walasiński Pezes Zarządu Roman Walasiński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-24 Grażyna Matysiak Główny Księgowy Grażyna Matysiak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.