PILNE

SWISSMED: wyniki finansowe

2018-07-24 17:11
publikacja
2018-07-24 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikw:
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_JEDNOSTKA_DOMINUJACA_SWD_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2017_SWISSMED_JEDNOSTKA_DOMINUJACA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_jednostka_dominujaca_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SWISSMED_CENTRUM_ZDROWIA_OSWIADCZENIE_O_STOSOWANIU_LADU_KORPORACYJNEGO_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwaly_RN_Swissmed1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwaly_RN_Swissmed2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Przewodniczacego_RN_Swissmed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_CZ_2018_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL.docx.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_jednostka_dominujaca_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2017
I. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 Okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 Okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 Okres od 2016-04-01 do 2017-03-31
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 18 943 17 799 4 492 4 083
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 878 -3 513 -682 -806
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 536 -4 784 601 -1 097
V. Zysk (strata) netto 2 092 -5 133 496 -1 178
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 092 -5 133 496 -1 178
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 051 -2 340 249 -537
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 561 -649 -370 -149
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -885 -1 255 -210 -288
X. Przepływy pieniężne netto razem -1 395 -4 244 -331 -974
XI. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31-03-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2017 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2017
XII. Aktywa razem 40 736 37 565 9 679 8 902
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 668 24 589 6 099 5 827
XIV. Zobowiązania długoterminowe 15 780 16 035 3 750 3 800
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 426 8 233 2 240 1 951
XVI. Kapitał własny 15 068 12 976 3 580 3 075
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 15 068 12 976 3 580 3 075
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 538 14 499
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,34 -0,84 0,08 -0,192
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,46 2,12 0,59 0,50
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 30/2018 z dnia 2018-07-24 o treści:


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent")
informuje, iż do opublikowanego przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 29
czerwca 2018 jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy od
01.04.2017 do 31.03.2018 r. omyłkowo załączono błędny plik „Oświadczenia
o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017” oraz nie załączono pliku z
informacją zarządu wymaganą przez §70 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych (…). Natomiast do opublikowanego przez Emitenta
skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy od 01.04.2017 do
31.03.2018 r. nie załączono pliku z informacją wymaganą przez §71 ust. 1
pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


W związku z powyższym Emitent poda w dniu dzisiejszym do publicznej
wiadomości w odrębnym raporcie skorygowany jednostkowy raport roczny
oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r. uzupełnione o:poprawny plik „Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017”


 informację zarządu wymaganą przez §70 ust. 1 pkt 7)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych


informację wymaganą przez §71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych.Pozostałe elementy jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 oraz
skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 roku nie uległy zmianie.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 w związku z § 15 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Dz.U. z 2018 r. poz. 757.

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKA DOMINUJĄCA SWD 2017.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKA DOMINUJĄCA SWD 2017.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2017_SWISSMED_JEDNOSTKA DOMINUJĄCA.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2017_SWISSMED_JEDNOSTKA DOMINUJĄCA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU_jednostka dominująca 2017.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU_jednostka dominująca 2017.pdf Oświadczenie Zarządu
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 2018.pdfSWISSMED CENTRUM ZDROWIA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 2018.pdf Ład korporacyjny
Uchwały RN Swissmed1.pdfUchwały RN Swissmed1.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
Uchwały RN Swissmed2.pdfUchwały RN Swissmed2.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
Oświadczenie Przewodniczącego RN Swissmed.pdfOświadczenie Przewodniczącego RN Swissmed.pdf Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Swissmed_CZ_2018_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL.docx.pdfSwissmed_CZ_2018_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL.docx.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
INFORMACJA ZARZĄDU_jednostka dominująca 2017.pdfINFORMACJA ZARZĄDU_jednostka dominująca 2017.pdf Informacja Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-24 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-24 Grażyna Matysiak Główny Księgowy Grażyna Matysiak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki