1,19 zł
-0,83% -0,01 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_POLROCZNY_I_SKROCONY_RAPORT_JEDNOSTKOWY_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_I_POLROCZE_2017_WRAZ_Z_OSWIADCZENIAMI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_Centrum_Zdrowia_2017_PSF_MSSF-PSR_skrocone_RAP_PL_PIE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_2017_PSSF_MSSF_skrocone_RAP_PL_PIE.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-04-01 do 2017-09-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-12-20
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wileńska 44
(ulica) (numer)
058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)
swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)
583-21-06-510 191244745
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / półrocze / 2017 półrocze /
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 30.09.2017 ZA OKRES OD 01.04.2016 DO 30.09.2016 ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 30.09.2017 ZA OKRES OD 01.04.2016 DO 30.09.2016
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 19 999 17 640 4 716 4 032
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 321 -659 76 -151
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -684 -1 677 -161 -383
V. Zysk (strata) netto -1 152 -1 739 -272 -397
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -1 202 -1 828 -283 -418
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VIII. Całkowite dochody ogółem -1 152 -1 739 -272 -397
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 117 482 499 110
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -519 -1 024 -122 -234
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 698 -2 288 -400 -523
XII. Przepływy pieniężne netto razem -100 -2 830 -24 -647
XIII. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-09-2017 STAN NA DZIEŃ 31-03-2017 STAN NA DZIEŃ 30-09-2017 STAN NA DZIEŃ 31-03-2017
XIV. Aktywa razem 54 783 55 642 12 713 13 186
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 386 45 093 10 533 10 686
XVI. Zobowiązania długoterminowe 35 156 35 951 8 159 8 520
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 230 9 142 2 374 2 166
XVIII. Kapitał własny 9 397 10 549 2 181 2 500
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 9 566 10 768 2 220 2 552
XX. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 198 14 499
XXI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XXII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,19 -0,28 -0,04 -0,065
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,54 1,72 0,36 0,08
XXIV. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 30.09.2017 ZA OKRES OD 01.04.2016 DO 30.09.2016 ZA OKRES OD 01.04.2017 DO 30.09.2017 ZA OKRES OD 01.04.2016 DO 30.09.2016
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 10 574 8 225 2 494 1 880
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 126 -2 163 -266 -494
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 785 -2 867 -421 -655
XXVIII. Zysk (strata) netto -2 088 -2 838 -492 -649
XXIX. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 088 -2 838 -492 -649
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 385 -1 292 91 -295
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -410 -770 -97 -176
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -495 -751 -117 -172
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem -520 -2 813 -123 -643
XXXIV. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-09-2017 STAN NA DZIEŃ 31-03-2017 STAN NA DZIEŃ 30-09-2017 STAN NA DZIEŃ 31-03-2017
XXXV. Aktywa razem 37 012 37 565 8 589 8 902
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 124 24 589 6 063 5 827
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 15 875 16 035 3 684 3 800
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 757 8 233 2 264 1 951
XXXIX. Kapitał własny 10 888 12 976 2 527 3 075
XL. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 888 12 976 2 527 3 075
XLI. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 198 14 499
XLII. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XLIII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,34 -0,46 -0,08 -0,106
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,78 2,12 0,41 0,10
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY I SKRÓCONY RAPORT JEDNOSTKOWY 2017.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY I SKRÓCONY RAPORT JEDNOSTKOWY 2017.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za okres 6 miesięcy trwający od 01.04.2017 do 30.09.2017 wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I PÓŁROCZE 2017 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU I PÓŁROCZE 2017 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 6 miesięcy trwający od 01.04.2017 do 30.09.2017 wraz z oświadczeniami Zarządu
Swissmed_Centrum Zdrowia_2017_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE.pdfSwissmed_Centrum Zdrowia_2017_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Swissmed_2017_PSSF_MSSF_skrócone_RAP_PL_PIE.PDFSwissmed_2017_PSSF_MSSF_skrócone_RAP_PL_PIE.PDF Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-20 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Wyzeruj prowizję w pożyczce online. 0% prowizji. 100% online. RRSO 17,70%
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl