SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2018-08-29 16:51
publikacja
2018-08-29 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_SA_na_26.09.2018_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_SA_na_26.09.2018_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-29
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;
12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 26.09.2018 r. wraz z projektami uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 26.09.2018 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 26.09.2018 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.09.2018 r.
Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 26.09.2018 r..pdfProjekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 26.09.2018 r..pdf Projekty uchwał na ZWZ na 26.09.2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-29 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki