0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Swarzędz Meble SA (SWZ)

Uzupełnienie treści prospektu emisyjnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 60 / 2005
Data sporządzenia: 2005-09-27
Skrócona nazwa emitenta
SWARZĘDZ MEBLE SA
Temat
uzupełnienie treści prospektu emisyjnego
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu
Treść raportu:
Zarząd Swarzędz Meble S.A. informuje o następujących zmianach do prospektu emisyjnego znajdującego się na stronie internetowej Spółki (http://www.swarzedz-sa.com.pl/) oraz na stronie internetowej Internetowego Domu Maklerskiego S.A. (http://www.idmsa.pl/), które powstały po dacie sporządzenia prospektu:

CZĘŚĆ I PROSPEKTU – PODSUMOWANIE

Wszystkie zmiany dokonane w treści Części II Prospektu – Dokument Rejestracyjny dla akcji, przedstawione w dalszej części Protokołu zostały uwzględnione również w Części I Prospektu – Podsumowanie.


CZĘŚĆ II PROSPEKTU – DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA AKCJI

Str. 87, pkt 7.2.3.
- Przeredagowano treść akapitu czwartego, który otrzymuje brzmienie:
Skład dotychczasowego Zarządu Emitenta został gruntownie zmieniony. Nowy Zarząd nie jest już trzyosobowy, lecz dwuosobowy. Z dniem 26.09.2005 r. rezygnację z zajmowanych stanowisk złożyli: Pan Julian Nuckowski - Prezes Zarządu oraz Pan Andrzej Ornat – Wiceprezes Zarządu. Jednocześnie z dniem 26.09.2005 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Pana Jarosława Króla, posiadającego bogate doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym oraz inwestycjami. W składzie Zarządu pozostał Pan Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu (powołany w lipcu br.), odpowiedzialny za obszar działalności handlowej Spółki. Dotychczasowy Prezes Zarządu Julian Nuckowski zostanie członkiem Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Zarządu będzie uzależnione od postępów restrukturyzacji. Składać się ono będzie z dwóch części: niskiego wynagrodzenia zasadniczego oraz premii, której wysokość będzie zależeć od postępów procesu uzdrawiania Spółki. Członkom Zarządu zostaną również przyznane opcje menedżerskie w związku z realizacją programu motywacyjnego, co ma dodatkowo zwiększyć zaangażowanie Zarządu w działalność na rzecz odzyskania przez Emitenta wiodącej pozycji na rynku mebli w Polsce.

Str. 90, pkt 7.2.3.
- Zmieniono założenia dotyczące przychodów i rentowności Grupy, które są następujące:
Uproszczenie struktury Grupy, związane z tym istotne obniżenie poziomu zobowiązań oraz kosztów, a także pozyskanie środków finansowych z emisji akcji pozwala na następujące szacunki obejmujące przychody i rentowność Grupy, w latach 2006-2008:
1. Przychody ze sprzedaży: 55 mln PLN – 80 mln PLN,
2. Marża brutto ze sprzedaży: ok. 40%,
3. Marża EBITDA – 15-20%.
Do roku 2008 zakłada się odbudowę przychodów i pozycji spółki na rynku, a po tym okresie pełen rozwój firmy adekwatny do posiadanej mocy i wizerunku marki.

str. 112, pkt 15.1.1.
- Podano informację o zmianach w składzie Zarządu Spółki, w tym o złożeniu przez Pana Juliana Nuckowskiego - Prezesa Zarządu oraz Pana Andrzeja Ornata – Wiceprezesa Zarządu z dniem 26.09.2005 r. rezygnacji z pełnionych funkcji;
- Podano informacje o Panu Jarosławie Królu – nowym Prezesie Zarządu Spółki, powołanego przez Radę Nadzorczą na stanowisko z dniem 26.09.2005 r.
Jarosław Król – Prezes Zarządu
Wiek: 41 lat. Pan Jarosław Król powołany został w skład Zarządu decyzją Rady Nadzorczej w dniu 20.09.2005 r. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 26.09.2005 r. Obecna kadencja Prezesa Zarządu upływa w roku 2007. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006.
Pan Jarosław Król związany jest ze Spółką umową o pracę oraz umową zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Pan Jarosław Król posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnik Warszawskiej. Ponadto Pan Jarosław Król ukończył studia MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania – WSPiZ w Warszawie.
Pan Jarosław Król uczestniczył w szeregu specjalistycznych szkoleń, praktyk i misji menedżerskich w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania inwestycjami, wyceną produktów finansowych oraz projektów inwestycyjnych, w tym:
- Derivatives University – Goldman Sachs, London;
- Citibank – Derivatives Workshops, Warszawa;
- Derivatives Bootcamp – Euromoney, Cambridge;
- Valuating High Tech Companies – Euromoney, London;
- Asset Management – Merrill Lynch, London;
- Zarządzanie ryzykiem finansowym u progu nowej ery – Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa;
- Egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Warszawa;
- Kurs dla doradców inwestycyjnych, Warszawa.
Informacje o przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych wcześniej stanowiskach potwierdzające doświadczenie Pana Jarosława Króla w zarządzaniu:
1988 – 1993 - "Nowex" Sp. z o.o. – przedsiębiorca w segmencie FMCG;
1993 – 1998 - Doradztwo Inwestycyjne – prywatna firma konsultingowa – niezależny konnsultant;
1998 – 2001- Telekomunikacja Polska SA – Dyrektor Biura Polityki Kredytowej oraz Inwestycji Kapitałowych, Doradca Członka Zarządu ds. Finansowych;
2000 – 2002 - TP Incest Sp. z o.o. – Członek Zarządu – Chef Investment Officer;
od IX 2002 – do dziś - K–Partners Sp. z o.o. – Wspólnik, Członek Zarządu.
Obecnie Pan Jarosław Król oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Swarzędz Meble SA oraz Członka Zarządu w K–Partners Sp. z o.o. prowadzi działalność doradczą w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, prowadzenia przedsiębiorstw, zarządzania projektami inwestycyjnymi pod nazwą "Providence Partners".
Pan Jarosław Król był członkiem organów zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach:
Hortex Holding SA - Członek Rady Nadzorczej,
TP Invest Sp. z o.o. - Członek Zarządu,
Pamotex SA - Członek Rady Nadzorczej.
Pan Jarosław Król złożył oświadczenie, iż:
- Nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych, ani wspólnikiem w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
- W okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego emitenta, a także że w stosunku do jego osoby nie ogłoszono wyroków związanych przestępstwami oszustwa oraz nie przedstawiono żadnych oskarżeń publicznych, ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych.
- Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawie o KRS.
- Nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
- Pomiędzy jego osobą a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych nie występują żadne powiązania rodzinne.
- Nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.

Str. 122, pkt 16.1.1.
- Poniżej tabeli przeredagowano treść przypisu nr 1) dotyczącego Pana Juliana Nuckowskiego oraz przypisu nr 3) dotyczącego Pana Andrzeja Ornata.
1) Pan Julian Nuckowski z dniem 26.05.2005 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rezygnacja Pana Juliana Nuckowskiego została przyjęta przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 20.09.2005 r.
3) Pan Andrzej Ornat z dniem 26.05.2005 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja Pana Andrzeja Ornata została przyjęta przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 20.09.2005 r.

Str. 125, pkt 17.2.
- Podano informację, iż na dzień sporządzenia Protokołu zmian pomiędzy Panem Jarosławem Królem – nowym Prezesem Zarządu, a Emitentem nie zostały określone świadczenia, które będą wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.

Str. 127, pkt 18.2.1.
- Uzupełniono tabelę o dane dotyczące posiadania przez Pana Jarosława Króla – nowego Prezesa Zarządu akcji i/lub opcji na akcje Emitenta. Jednocześnie podano informację o złożeniu z dniem 26.09.2005 r. rezygnacji przez Pana Juliana Nuckowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Pana Andrzeja Ornata z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
L.p. Członek Zarządu Posiadane akcje Opcje na akcje
1. Julian Nuckowski – Prezes Zarządu (2 936 (1 -
2. Andrzej Ornat – Wiceprezes Zarządu (3 - -
3. Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu - -
4. Jarosław Król – Prezes Zarządu (4 - -
5. Razem 936 -
Źródło: Emitent
1) Pan Julian Nuckowski posiada 80% udziałów Porta Consulting Sp. z o.o., która posiada 34.309 akcji Emitenta oraz 36% udziałów TIK Sp. z o.o., które posiada 81.372 akcje Emitent.
2) Pan Julian Nuckowski z dniem 26.05.2005 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rezygnacja Pana Juliana Nuckowskiego została przyjęta przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 20.09.2005 r.
3) Pan Andrzej Ornat z dniem 26.05.2005 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja Pana Andrzeja Ornata została przyjęta przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 20.09.2005 r.
4) Pan Jarosław Król decyzją Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2005 r. został powołany z dniem 26.09.2005 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Str.128, pkt 19.1.
- Zaktualizowano informacje o głównych akcjonariuszach Spółki.
L.p. Akcjonariusz Liczba głosów na WZ1 Udział w głosach na WZ1
1. Magdalena Rulska – Nuckowska 680.000 5,11%
2. Biuro Ochrony Przedsiębiorstw Merpol Sp. z o.o. 666.910 5,01%
3. Elżbieta Sjöblom 666.666 5,01%
4. Pozostali 11.302.687 84,87%
5. Razem 13.316.263 100,00%
Źródło: Emitent
1) Wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela, stąd udział w głosach na WZ Spółki jest taki sam jak udział w kapitale zakładowym Spółki.

- Dodano akapit o treści:
W dniu 15.09.2005 r. Pani Elżbieta Sjöblom nabyła 666.666 akcji Swarzędz Meble SA, które stanowią 5,01% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 666.666 głosów na jej Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-09-27 Jarosław Król Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.