REKLAMA

STS HOLDING S.A.: Zajęcie wierzytelności pieniężnej na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w przedmiocie blokad rachunków bankowych, w związku z zakończonym postępowaniem karnym przeciwko byłemu klientowi Spółki z Grupy STS

2022-08-30 15:34
publikacja
2022-08-30 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 19 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-08-30
Skrócona nazwa emitenta
STS HOLDING S.A.
Temat
Zajęcie wierzytelności pieniężnej na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w przedmiocie blokad rachunków bankowych, w związku z zakończonym postępowaniem karnym przeciwko byłemu klientowi Spółki z Grupy STS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji ujawnionych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. („Prospekt”) i dotychczasowych raportach okresowych Spółki dotyczących postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi spółki z Grupy STS tj. STS S.A., Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje o powzięciu wiadomości o doręczeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN. Zajęcia dokonano na skutek prawomocnego zakończenia postępowania karnego względem byłego klienta STS S.A. oraz realizacji postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w przedmiocie blokad rachunków bankowych, o czym Spółka informowała w Prospekcie oraz raportach okresowych.
Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż na chwilę wydania niniejszego raportu, egzekucja ze środków objętych zajęciem nie została zakończona, a sama spółka STS S.A. podejmie wszelkie dostępne na tym etapie środki prawne przysługujące Spółce w postępowaniu egzekucyjnym celem ochrony środków objętych zajęciem.
Dodatkowo Emitent zaznacza , iż STS S.A. nie była stroną postępowania karnego przeciwko wymienionemu powyżej byłemu klientowi i nie posiadała odpowiednich narzędzi procesowych umożliwiających ochronę interesów Spółki w ramach toczącego się postępowania karnego. W maju 2021 roku, spółka STS S.A. wystąpiła jednakże z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa z roszczeniem na kwotę 9,2 mln PLN, odpowiadającej wysokości środków objętych aktualnym zajęciem. Postępowanie jest obecnie w toku i nie zostało rozstrzygnięte.
STS S.A. zamierza wykorzystać wszelkie przysługujące jej środki prawne w celu ochrony swoich interesów majątkowych. W opinii Emitenta zaistniała sytuacja nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy STS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p align="justify" style="margin-top: 12.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm">
<span lang="EN-GB" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Report
19/2022</font></span><span lang="EN-GB"><o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 12.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm">
<b><span lang="EN-GB" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Seizure
of cash receivables pursuant to the decision on property collateral and
regarding bank account freeze in connection with the termination of
criminal proceedings against a former client of the Company belonging to
the STS Group.</font></span></b><span lang="EN-GB"><o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 12.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm">
<span lang="EN-GB" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">In
connection with the information disclosed in the Company’s prospectus
approved by the Polish Financial Supervision Authority on 23 November
2021 (”<b>Prospectus</b>”) and the previous regular reports of the
Company concerning criminal proceedings against a former client of a
company belonging to the STS Group, i.e. STS S.A., the Management Board
of STS Holding S.A. (”<b>Issuer</b>”) would like to announce that
it has become aware that on 29 August 2022, information on the seizure
of cash receivables on the bank account of a subsidiary of the Issuer,
i.e. STS S.A., in the amount of PLN 9.2 million was delivered. The
seizure was made pursuant to the final termination of criminal
proceedings against a former STS S.A. client and the execution of the
decision on property collateral and regarding bank account freeze, about </font></span><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><span> </span><span lang="EN-GB" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">which
the Company provided information in the Prospectus and regular reports. <o p="#DEFAULT" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></o style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></span></font>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 12.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm">
<span lang="EN-GB" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">The
Management Board of the Issuer would also like to announce that as at
the issuance of this report, the collection of the seized cash has not
been completed, whereas STS S.A. itself will take all legal measures
available at this stage to the Company under enforcement proceedings in
order to protect the seized cash.</font></span><span lang="EN-GB"><o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 12.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm">
<span lang="EN-GB" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">In
addition, the Issuer notes that STS S.A. was not a party to the criminal
proceedings against the aforementioned client and did not have
appropriate legal tools to protect the interests of the Company in the
course of the criminal proceedings. In May 2021, however, STS S.A.
launched a civil action within criminal proceedings against the State
Treasury for PLN 9.2 million, which is equivalent to the amount of the
currently seized cash. The proceedings are ongoing and are yet to be
closed.</font></span><span lang="EN-GB"><o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 12.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm">
<span lang="EN-GB" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">STS
S.A. intends to take all legal measures available to it in order to
protect its financial interests. In the Issuer’s opinion, the situation
has no significant impact on the financial situation of the STS Group.</font></span><span lang="EN-GB"><o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 12.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm">
<span lang="EN-GB" style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Legal
basis: Article 17(1) of the MAR.</font></span><span lang="EN-GB"><o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-30 ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki