REKLAMA

STARHEDGE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-27 22:18
publikacja
2021-04-27 22:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSF_STARHEDE_2020_za_2020_rok-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STH_SPR_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_JZP_SSF_-_na_podstawie_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_STARHEDGE_SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STH_Oswiadczenie_RN_KA_sprawozdanie_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody łącznie całkowite 32 734,12 45 393 7 369,16 10 535
II. Przychody ze sprzedaży 31 576,08 44 774 7 108,46 10 392
III. Koszty działalności operacyjnej (28 581,91) (37 782) (6 434,40) (8 769)
IV. Amortyzacja (983,53) (664) (221,41) (154)
V. Zysk (strata) na sprzedaży 2 994,18 6 992 674,05 1 623
VI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 198,71 6 018 720,10 1 397
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 785,42 4 659 627,06 1 081
VIII. Zysk (strata) netto 2 794,26 4 009 629,05 930
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 475,67 12 215 107,08 2 835
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 348,22 (8 599) 753,76 (1 996)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 228,77) (6 868) (501,74) (1 594)
XII. Aktywa trwałe 32 808,24 32 361 7 247,56 7 599
XIII. Aktywa obrotowe 43 169,10 39 899 9 536,34 9 369
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe - 165 - 39
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 100,00 163 22,09 38
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 464,83 748 544,50 176
XVII. Kapitał własny 51 759,46 49 295 11 434,01 11 576
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 630,46 11 319 1 243,81 2 658
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 18 587,42 11 647 4 106,08 2 735
XX. Rezerwy długoterminowe 1 996,96 1 997 441,14 469
XXI. Rezerwy krótkoterminowe - - - -
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy (w zł.) 0,59 0,56 0,13 0,13
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,01 0,01 0,00 0,00
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy* 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
XXV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na EURO według następujących zasad:- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia 2020 r.  przez Narodowy Bank Polski(4,6148
zł / EURO), oraz średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r. 
przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO),-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego: rok 2020 (4,4742 zł / EURO), rok 2019 (4,3018 zł
/ EURO).Podstawowe pozycje jednostkowego bilansu, jednostkowego
rachunku dochodów całkowitych oraz jednostkowego rachunku przepływów
pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych
porównywalnych, przeliczonych na EURO


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF STARHEDE 2020 za 2020 rok-sig-sig.pdfSSF STARHEDE 2020 za 2020 rok-sig-sig.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Starhedge
STH SPR Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za 2020.pdfSTH SPR Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge
sprawozdanie z badania JZP SSF - na podstawie MSSF.pdfsprawozdanie z badania JZP SSF - na podstawie MSSF.pdf Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Starhedge S.A.
OCENA RADY NADZORCZEJ STARHEDGE SSF 2020.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ STARHEDGE SSF 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej Starhedge S.A. sprawozdania z działalności i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Starhedge S.A. za rok 2020
STH Oświadczenie RN KA sprawozdanie za 2020.pdfSTH Oświadczenie RN KA sprawozdanie za 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Starhedge S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Tomasz Bujak Prezes Zarządu Tomasz Bujak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Ewelina Estera Cieślak Osoba Sporządzająca sprawozdanie finansowe Ewelina Estera Cieślak
2021-04-27 Edyta Dorota Walczak Osoba Sporządzająca sprawozdanie finansowe Edyta Dorota Walczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki