0,5400 zł
-1,82% -0,0100 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenieZWZA28.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_ZWZA_STARHEDGE_28_czerwca_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SH_formularz_Pelnomocnictwa2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
InfoLiczbaGlosowZWZA2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-01
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 13.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. --
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------ ---------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Starhedge S.A.za rok obrotowy 2018. -----------------------------------------
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2018.--------------
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------------------------
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” ----------------------------------------

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 12 czerwca 2019 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail biuro@starhedge.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 7 czerwca 2019 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na adres email: biuro@starhedge.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.
Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@starhedge.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.
Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego).
Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.
Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw.
Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenieZWZA28.06.2019.pdfogłoszenieZWZA28.06.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
projekty uchwał na ZWZA STARHEDGE 28 czerwca 2019.pdfprojekty uchwał na ZWZA STARHEDGE 28 czerwca 2019.pdf Projekty uchwał
SH formularz Pełnomocnictwa2019.pdfSH formularz Pełnomocnictwa2019.pdf Formularz Pełnomocnictwa
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2019.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2019.pdf FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2019
InfoLiczbaGłosówZWZA2019.pdfInfoLiczbaGłosówZWZA2019.pdf Całkowita liczba głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Announcement on convening the Ordinary
General Meeting of Shareholders STARHEDGE S.A. on 28 June 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-01 Tomasz Bujak Członek Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.