REKLAMA

STARHEDGE S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2021-06-29 22:37
publikacja
2021-06-29 22:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_opisowe_Wojciech_Ostrowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2021 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Ray Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego.
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraził zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
CV opisowe Wojciech Ostrowski.pdfCV opisowe Wojciech Ostrowski.pdf życiorys zawodowy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the composition of the Supervisory Board
of the Company.The Management Board of
STARHEDGE S.A. with its registered office in Warsaw ("Company",
"Issuer") informs that the Ordinary General Meeting of the Company
adopted on June 28, 2021 a resolution on appointing Mr. Wojciech
Ostrowski to perform the function of Ray Supervisory Member.The
newly appointed member of the Supervisory Board, in accordance with the
declaration submitted to the Issuer, consented to the candidacy, does
not perform any other competitive activity in relation to the Company,
nor is he a partner of competitive civil law partnerships, is not a
member of any competitive capital companies, does not participate in
other competitive persons legal entities, as a member of their bodies,
is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant
to the Act on the National Court Register.The
professional curriculum vitae of the newly appointed Member of the
Supervisory Board is attached to this report.Legal
basis: Article 56 (1)
(2). a) The Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions
for introducing financial instruments to an organized trading system and
on public companies (Journal of Laws of 2005, No. 184, item 1539 and § 5
point 5 and § 10 Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018
on current and periodic information published by issuers of securities
and conditions for recognizing as equivalent information required by the
law of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Tomasz Bujak Prezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki