REKLAMA

STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

2021-04-14 17:09
publikacja
2021-04-14 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Starhedge S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok 2020 i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 roku, na dzień 16 kwietnia 2021 roku,
Raport roczny za 2020 rok i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change in the date of publication of the annual
report and the consolidated annual report for 2020The
Management Board of Starhedge S.A. ("Company") announces to the public
the change of the date of publication of the annual report for 2020 and
the consolidated annual report for 2020, which the Company informed
about in the current report No. 1/2021 of January 28, 2021.The
annual report for 2020 and the consolidated annual report for 2020 will
be published on April 27, 2021.Legal
basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act
of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public
Companies, in connection with § 80 sec. 2 of the Regulation of the
Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic
information published by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the law of a
non-member state


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-14 Tomasz Bujak Prezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki