STARHEDGE S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości

2019-05-16 00:06
publikacja
2019-05-16 00:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 15 maja 2019 roku zawarł z osobami fizycznymi Umowę definitywną sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę gruntu zabudowanego, o powierzchni 3927 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) metrów kwadratowych położonej w Łodzi, przy ulicy Obywatelskiej , o nabyciu którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 12/2018.

W działach I-Sp, III i IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach oraz, że stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili obecnej nie uległ zmianie.

Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowlanymi oraz przebudową zjazdu z ulicy. Nieruchomość jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.


Całkowita cena sprzedaży ustalona została na kwotę 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy) złotych, która została zapłacona przez Emitenta w całości. Wraz z podpisaniem Umowy przedwstępnej Emitent zapłacił zaliczkę w kwocie 300 000 zł, pozostała kwota 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych została zapłacona Stronie sprzedającej, przelewem przy zawarciu niniejszej Umowy. Wydanie i odbiór przedmiotu niniejszej umowy Stronie kupującej (Emitentowi) nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 20 maja 2019 roku i co do solidarnego obowiązku wydania przedmiotu niniejszej umowy we wskazanym terminie Zbywający oświadczyli, że poddają się egzekucji wprost z tego aktu na rzecz Spółki. Strony oświadczyły, że raportowana umowa wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron o zawarcie umowy przyrzeczonej wynikające z przedwstępnej umowy sprzedaży o której Emitent informowała w rb. ESPI 12/2018.

Opisana wyżej umowa, jest finalną umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającymi osobami fizycznymi i nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe między stronami Umowy.

Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji projektów w tym sektorze zlokalizowanych głównie na terenie kraju zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych , a o jej istotności decyduje znaczący wpływ planowanej inwestycji na przychody Spółki.
Emitent na zakupionym gruncie będzie realizować inwestycję mieszkaniową, gdzie zamierza zbudować kilkaset mieszkań co będzie miało znaczący wpływ na przychody Emitenta i jego sytuację finansową. Starhedge tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych klientów.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Tomasz Bujak Członek Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki