REKLAMA

STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. (Korekta)

2019-06-29 13:57
publikacja
2019-06-29 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_podczas_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_Starhedge_SA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-06-29
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. (Korekta)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Starhedge S.A. ("Spółka") informuje , że w opublikowanym raporcie ESPI nr 12/2019 w uchwale nr 6 (sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy) omyłkowo podano w treści rok 2017 zamiast 2018, a w uchwale nr 4 (zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. ) zamiast rok 2018 pojawił sięokyłkowo rok 2019. Spółka informuje że akt notarialny został prawidłowo sporządzony i nie zawiera powyższych błędów.
Poniżej pełna treść raportu z poprawionym załącznikiem dotyczącym treści uchwał.
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2019 roku uchwały, w formie załącznika do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starhedge SA 2019.pdfUchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starhedge SA 2019.pdf Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-29 Tomasz Bujak Członek Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki