REKLAMA

STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

2021-07-23 13:00
publikacja
2021-07-23 13:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_powziete_poczas_ZWZA_StarhedgeSA_22.07.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Treść Uchwał podjętych po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku uchwałę, której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w podjętej uchwale wyraziło zgodę kwalifikowaną większością głosów o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2021 roku do godziny 12:00, na co. Wznowienie obrad nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Spółki to jest w Warszawie (02-820) przy ulicy Łączyny 5.
Po przerwie w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, której treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami
Załączniki
Plik Opis
uchwały powzięte poczas ZWZA StarhedgeSA 22.07.2021.pdfuchwały powzięte poczas ZWZA StarhedgeSA 22.07.2021.pdf Treść Uchwał podjętych po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The content of the resolutions adopted after the
break on July 22, 2021 at the Ordinary General Meeting of STARHEDGE S.A.The
Management Board of STARHEDGE S.A. with its registered office in Warsaw
("Company") informs that the Ordinary General Meeting of the Company
adopted, after the break, on July 22, 2021 resolutions, the content of
which is attached to this report.The
Ordinary General Meeting has adopted resolutions, the content of which,
along with the number of shares for which valid votes were cast,
including the number of votes for, against and abstentions, is provided
in the appendix to this report.No
objections were raised to the adopted resolutions.Additionally,
the Company informs that until a break in the session was ordered, the
Annual General Meeting did not withdraw from consideration of any of the
items on the agenda, and that no draft resolutions were submitted that
would be put to a vote but not adopted.Legal
basisArt. 56 sec. 1 point 2 of the Act of
July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, and
§ 19 Sec. 1 items 5-9 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757) on current and
periodic information published by issuers of securities and conditions
for recognizing as equivalent information required by law a non-member
state, as amended


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Tomasz Bujak Prezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki