REKLAMA

STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

2021-04-28 18:29
publikacja
2021-04-28 18:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 27 kwietnia 2021 r. w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Rumowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji wskazano powody osobiste.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Marcinowi Rumowiczowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation
of a member of the Issuer's Supervisory BoardThe
Management Board of Starhedge S.A. with its seat in Warsaw ("Issuer",
"Company"), acting pursuant to Art. 56 sec. 1 point 2 lit. a) the Act of
July 29, 2005 on public offering and the conditions for introducing
financial instruments to an organized trading system and on public
companies in connection with § 5 point 4 and § 9 of the Regulation of
the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic
information provided by issuers of securities and the conditions for
recognizing as equivalent information required by the law of a
non-member state, announces to the public that yesterday, i.e. April 27,
2021 in the evening, the Company received the resignation of Mr. Marcin
Rumowicz from the function of a Supervisory Board member The issuer. In
the content of the information received, personal reasons were indicated
as the reason for the resignation.The
Management Board and the Supervisory Board of the Company would like to
thank Mr. Marcin Rumowicz for his commitment and work, which he
contributed during his term of office as the Deputy Chairman of the
Supervisory Board.Legal
basis: § 5 sec. 4 in conjunction with § 9 of the Regulation of the
Minister of Finance on current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the law of a non-member state of March 29, 2018
(Journal of Laws of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Tomasz Bujak Prezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki