REKLAMA

STARHEDGE S.A.: Powołanie nowej członkini Rady Nadzorczej Spółki

2021-07-23 13:22
publikacja
2021-07-23 13:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
cv_eh.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Powołanie nowej członkini Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 22 lipca 2021 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Emilię Hermaszewską.
Nowo powołana Członkini Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraziła zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólniczką konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkini ich organów, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy nowo powołanej Członkini Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
cv eh.pdfcv eh.pdf Życiorys zawodowy nowo powołanej Członkini Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment of a new member of the Supervisory Board
of the Company. The
Management Board of STARHEDGE S.A. with its registered office in Warsaw
("Company", "Issuer") informs that the Ordinary General Meeting of the
Company adopted on July 22, 2021 a resolution on appointing Mrs. Emilia
Hermaszewski to perform the function of Supervisory Board Member.The
newly appointed member of the Supervisory Board, in accordance with the
declaration submitted to the Issuer, consented to the candidacy, does
not perform any other competitive activity in relation to the Company,
nor is he a partner of competitive civil law partnerships, is not a
member of any competitive capital companies, does not participate in
other competitive persons legal entities, as a member of their bodies,
is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant
to the Act on the National Court Register.The
professional curriculum vitae of the newly appointed Member of the
Supervisory Board is attached to this report.Legal
basis:

 Article
56 (1) (2). a) The Act of July 29, 2005 on public offering and the
conditions for introducing financial instruments to an organized trading
system and on public companies (Journal of Laws of 2005, No. 184, item
1539 and § 5 point 5 and § 10 Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the law of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Tomasz Bujak Prezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki