0,5500 zł
-4,84% -0,0280 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tomasz_Bujak.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-23
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 pkt5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, kadencję Pana Tomasz Bujak powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Powołanie na nową trzyletnią kadencję nastąpiło z chwilą podjęcia uchwały.

Pan Tomasz Bujak pełnił funkcję w Zarządzie Spółki poprzedniej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 10 Rozporządzenia, dotyczące Pana Tomasz Bujaka, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Bujak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Starhedge w wielu których jest członkiem Zarządu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Załączniki
Plik Opis
Tomasz Bujak.pdfTomasz Bujak.pdf Informacje, o których mowa w § 10 Rozporządzenia, dotyczące Pana Tomasza Bujaka

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment to the Management Board for a new term.


The management board of the company under the name
Starhedge Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw ("the
Issuer", "the Company"), acting pursuant to art. 56 section 1 point 2
lit. a) The Act of July 29, 2005 on public offering and conditions for
introducing financial instruments to organized trading, and on public
companies and in accordance with § 5 point 5 and § 10 of the Regulation
of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic
information to be provided by issuers of securities and the conditions
for recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (Regulation), he publicly announces that on May 22,
2020, the Company's Supervisory Board appointed Mr. Tomasz Bujak to the
Management Board for another term of office entrusting him the function
of the President of the Company's Management Board.


Appointment for a new three-year term of office took
place upon the adoption of the resolution.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-23 Tomasz Bujak Prezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.