REKLAMA

STALPRODUKT: wyniki finansowe

2021-04-30 21:45
publikacja
2021-04-30 21:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_R_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_(R_2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Stalprodukt_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_R_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_(R_2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_wraz_z_uzasadniniem_(R_2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Stalprodukt_S.A._dotyczace_Komitetu_Audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_bieglego_R_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 253 496 1 508 581 280 161 350 686
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 918 -4 439 5 122 -1 032
III. Zysk (strata) brutto 56 286 96 053 15 493 22 329
IV. Zysk (strata) netto 54 844 92 808 15 170 21 574
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 141 301 115 108 31 581 26 758
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 146 79 386 5 844 18 454
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 523 -170 486 -5 704 -39 631
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 141 924 24 008 31 721 5 581
IX. Aktywa razem 2 162 913 2 148 481 466 450 504 516
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 408 563 469 336 88 532 110 212
XI. Zobowiązania długoterminowe 86 597 107 126 18 765 25 156
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 217 850 251 909 47 206 59 154
XIII. Kapitał własny 1 754 349 1 679 146 378 569 394 304
XIV. Kapitał akcyjny 11 161 11 161 2 419 2 621
XV. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,83 16,63 2,20 3,87
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 314,38 300,91 68,12 70,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 5,00 1,16


1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano
zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.2.
Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR
wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu
przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
31.12.2020 r. i wynoszącego 4,6148 zł oraz 4,2585 zł na dzień 31.12.2019
r.- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu
każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,4742 zł dla roku 2020
oraz 4,3018 zł dla roku 2019 r.3. Do wyliczenia zysku na jedną
akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji4. W
pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta
dywidendy na 1 akcję w roku 2019.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu_R_2020.pdfPismo Prezesa Zarządu_R_2020.pdf Pismo Prezesa Zarządu (R_2020)
Oświadczenia Zarządu (R_2020).pdfOświadczenia Zarządu (R_2020).pdf Oświadczenia Zarządu (R_20120
Sprawozdanie finansowe Stalprodukt S.A..pdfSprawozdanie finansowe Stalprodukt S.A..pdf Sprawozdanie finansowe Stalprodukt S.A. za rok obrotowy 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki R_2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki R_2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalproduktu za 2020 rok
Informacja Zarządu (R_2020).pdfInformacja Zarządu (R_2020).pdf Informacja Zarządu (R_2020)
Ocena RN wraz z uzasadniniem (R_2020).pdfOcena RN wraz z uzasadniniem (R_2020).pdf Ocena Rady Nadzorczej_Stalprodukt
Oświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. dotyczące Komitetu Audytu_2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. dotyczące Komitetu Audytu_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt
Sprawozdanie z badania biegłego R_2020.pdfSprawozdanie z badania biegłego R_2020.pdf Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta (R_2020)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
2021-04-30 Łukasz Mentel Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy .


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bożena Pietrzyk Kierownik Działu Rachunkowości i Podatków .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki