REKLAMA
PIT 2023

STALPRODUKT: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2023-10-02 13:44
publikacja
2023-10-02 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednolity_tekst_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-02
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 października 2023 r., otrzymał postanowienie nr KR.XII NS-REJ.KRS/12699/23/264 z dnia 28.09.2023 r. o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwałami nr XLII/13/2023 oraz XLII/14/2023, dotyczących zmiany §7, §14, §27 ust. 1, §27 ust. 4, §28 ust. 4, §28 ust. 18, a także dodania w §28 ust. 21:

- dotychczasowy § 7 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 11 160 534 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5 580 267 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:

a) 73 483 (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
b) 295 540 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1 346 244 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć dwieście czterdzieści cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E,
f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:

a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E,
f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

- dotychczasowy § 14 o treści:

1. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
2. Akcje będą umarzane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty z zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.
3. Nie można umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.

otrzymuje brzmienie:
1. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.
2. Nie można umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.
3. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
4. W celu umorzenia akcji Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd do nabycia akcji określając jego warunki, w tym liczbę akcji, okres upoważnienia oraz cenę maksymalną i minimalną. Warunki nabycia wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

- dotychczasowy § 27 ust. 1 o treści:

Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenie Rady winno być zwołane na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu. Zaproszenie musi spełniać wymagania określone w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.

- dotychczasowy § 27 ust. 4 o treści:

Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

otrzymuje brzmienie:

Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia, imiona i nazwiska członków uczestniczących w głosowaniu oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

- dotychczasowy § 28 ust. 4 o treści:

Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wykonania obowiązków w roku obrotowym.

otrzymuje brzmienie:

Sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania (sprawozdanie rady nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i § 31 Kodeksu spółek handlowych.

- dotychczasowy § 28 ust. 18 o treści:

Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019 poz. 2217).

otrzymuje brzmienie:

Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- w § 28 dopisuje się ust. 21 o brzmieniu:

W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z ustaleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwałą nr XLII/15/2023 jednolitego tekstu Statutu Spółki, Emitent przesyła w załączeniu jednolity tekst Statutu uwzględniający ww. zmiany.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 § 6 pkt 1, 3 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Jednolity tekst Statutu Spółki.pdfJednolity tekst Statutu Spółki.pdf Jednolity tekst Statutu Spółki Stalprodukt S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki