REKLAMA

STALPRODUKT: Ostateczna decyzja dotycząca nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego kar pieniężnych na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza

2020-11-25 13:43
publikacja
2020-11-25 13:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Ostateczna decyzja dotycząca nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego kar pieniężnych na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym 25 listopada 2020 roku powziął informację o wydaniu w dniu 13 listopada 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia na Prezesa Zarządu Emitenta Piotra Janeczka kar administracyjnych. Decyzja ta została wydana w związku ze złożonym przez Piotra Janeczka wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w stosunku do decyzji wydanej w dniu 3 grudnia 2019 roku, o której to decyzji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z treścią decyzji II instancji z 13 listopada 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego:

1) uchyliła w części decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 grudnia 2019 r. tj. w zakresie nałożenia na Piotra Janeczka kary pieniężnej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 9a ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), wobec stwierdzenia, że Piotr Janeczek naruszył art. 88a ustawy o ofercie, ponieważ będąc obowiązanym do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, nabył pośrednio akcje spółki Stalprodukt S.A w dniu 30 czerwca 2016 r.,

2) umorzyła postępowanie pierwszej instancji w części dotyczącej nałożenia na Piotra Janeczka kary pieniężnej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 9a ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, wobec stwierdzenia, że Piotr Janeczek nie naruszył art. 88a ustawy o ofercie,

3) w pozostałej części decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 grudnia 2019 r. utrzymała w mocy tj. w zakresie nałożenia na Piotra Janeczka kary pieniężnej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, w wysokości 990.000 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wobec stwierdzenia, że Piotr Janeczek naruszył art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, ponieważ nie ogłosił, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r., wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów ani nie zbył w tym terminie akcji spółki Stalprodukt S.A. w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami Piotr Janeczek nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego zajętym w pkt 3 decyzji jakoby nie wykonał ciążącego na nim obowiązku, o którym mowa w art. 73 ust.2 ustawy, ponieważ w jego ocenie zrealizował on ten obowiązek w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 13 września 2016 roku wspólnie z jego spółką zależną tj. STP Investment SA, spółką Stalprodukt – Profil S.A. oraz Stalnet sp. z o.o. po cenie 330,00 zł (trzysta trzydzieści złotych) za każdą akcję, które to wezwanie zrealizowane zostało w dniu 25 października 2016 roku (raport bieżący nr 36/2016 z dnia 28 października 2016 roku).
W związku z powyższym Piotr Janeczek zamierza złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję KNF z 13 listopada 2020 roku w części tj. w zakresie utrzymania w mocy decyzji nakładającej karę pieniężną na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, w wysokości 990.000 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Łukasz Mentel Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy
2020-11-25 Robert Kożuch Kierownik Biura Nadzoru, Spraw Korporacyjnych i Projektów Specjalnych - Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki