REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2022-05-13 14:44
publikacja
2022-05-13 14:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_31_03_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 282 19 839 5 440 4 339
II. Koszty działalności operacyjnej 29 640 22 932 6 378 5 016
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 560 -3 083 -981 -674
IV. Zysk (strata) brutto -5 582 -4 031 -1 201 -882
V. Zysk (strata) netto -4 605 -3 258 -991 -713
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -1,54 -1,09 -0,33 -0,24
VIII. Aktywa trwałe 60 725 *61 148 13 052 *13 295
IX. Aktywa obrotowe 86 336 *93 546 18 557 *20 339
X. Kapitał własny 69 266 *75 113 14 888 *16 331
XI. Zobowiązania długoterminowe 46 456 *49 249 9 985 *10 708
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 339 *30 332 6 736 *6 595
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 23,09 *25,04 4,96 *5,44
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 813 1 111 -820 243
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 132 -149 -244 -33
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 067 -2 136 -1 306 -467
DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 116 18 468 5 189 4 039
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 28 484 21 604 6 129 4 725
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 569 -3 125 -983 -683
XX. Zysk (strata) brutto -5 585 -4 072 -1 202 -891
XXI. Zysk (strata) netto -4 608 -3 296 -992 -721
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -1,54 -1,10 -0,33 -0,24
XXIV. Aktywa trwałe 60 757 *61 179 13 059 *13 301
XXV. Aktywa obrotowe 83 917 *90 981 18 037 *19 781
XXVI. Kapitał własny 67 138 *72 987 14 431 *15 869
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 46 456 *49 249 9 985 *10 708
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 079 *29 924 6 680 *6 506
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 22,38 *24,33 4,81 *5,29
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 142 917 -891 200
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 132 -149 -244 -33
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 067 -2 136 -1 306 -467


1) liczba akcji na dzień 31.03.2021 r., na dzień 31.12.2021 r. oraz
31.03.2022 r. w ilości 3 000 000 sztuk.* dane
zaprezentowane według stanu na dzień 31.12.2021 r.Do
przeliczenia danych bilansowych na euro użyto kursu średniego NBP na
dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysku i
strat (pozycje I-VII, XVII-XXIII) oraz rachunku przepływów pieniężnych
(pozycje XIV-XVI, XXX-XXXII) na euro użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy okresu pierwszego kwartału 2022 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie 31 03 2022.pdfSprawozdanie 31 03 2022.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Solar

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2022-05-13 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki