REKLAMA

SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

2021-02-01 20:02
publikacja
2021-02-01 20:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_SHD_SA_SSF_ROCZNE_2019_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_SHD_SA_2019_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_audytora_GK_SHD_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_sprawozdan_GK_SHD_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_GK_SHD_SA_dotyczaca_sprawozdan_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania__GK_SHD_SA_30_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_SHD_SA_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 8 266 115 386 1 878 26 783
II. Koszt własny sprzedaży -6 469 -87 555 -1 470 -20 323
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 797 27 831 408 6 460
IV. Koszty sprzedaży -80 -2 151 -18 -499
V. Koszty ogólnego zarządu -7 268 -11 952 -1 651 -2 774
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -5 551 13 728 -1 261 3 186
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 546 12 352 -1 260 2 867
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 489 13 440 -1 247 3 120
IX. Zysk (strata) netto za okres -5 499 7 023 -1 249 1 630
X. Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta -5 499 7 023 -1 249 1 630
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 603 21 628 -364 5 020
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 067 29 556 242 6 860
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 577 -86 444 131 -20 065
XIV. Aktywa trwałe 614 709 136 162
XV. Aktywa obrotowe 30 948 38 311 6 837 8 760
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 27 761 33 260 6 133 7 605
XVII. Zobowiązania długoterminowe 48 55 11 13
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 753 5 705 829 1 304
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,01 1,21 0,22 0,28
XX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,20 0,22 -0,05 0,05
XXI. Liczba akcji na dzień bilansowy 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111
XXII. Średnia ważona liczba akcji 27 530 111 31 601 997 27 530 111 31 601 997


Wartość księgową na jedną akcję obliczono w
stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne skupione
przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 27.530.111 na dzień
30.09.2020 r. oraz 27.530.111  na dzień 30.09.2019 r.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek
wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w
okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa
średnia liczba akcji wynosiła 27.530.111 za okres od 01.10.2019 r. do
30.09.2020 r. oraz 31.601.997 za okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.


Na dzień bilansowy Emitent nie posiadał akcji
własnych.  


Poszczególne pozycje zostały wyrażone w
tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym
sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:


- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,5268 zł / EURO na 30
września 2020 r. i 4,3736 zł / EURO na 30 września 2019 r.),


- poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
– według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio: 4,4019 zł /
EURO za 12 miesięcy 2019 - 2020 r. i 4,3083 zł / EURO za 12 miesięcy
2018 – 2019 r.).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK SHD SA_SSF_ROCZNE 2019_2020_.pdfGK SHD SA_SSF_ROCZNE 2019_2020_.pdf Skonsolidowane SF GK SHD SA 2019-2020
SZ SHD SA 2019_2020 .pdfSZ SHD SA 2019_2020 .pdf Sprawozdanie Zarządu Jed. i GK SHD SA 2019-2020
Informacja Zarządu w sprawie audytora GK SHD SA.pdfInformacja Zarządu w sprawie audytora GK SHD SA.pdf Informacja Zarządu w sprawie audytora GK SHD SA
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań GK SHD S.A.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań GK SHD S.A.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań GK SHD SA
Ocena Rady Nadzorczej GK SHD SA dotycząca sprawozdań 2019_2020.pdfOcena Rady Nadzorczej GK SHD SA dotycząca sprawozdań 2019_2020.pdf Ocena RN GK SHD SA dotycząca sprawozdań 2019-2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie RN GK SHD SA dotyczące Komitetu Audytu
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK SHD SA 30 09 2020.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK SHD SA 30 09 2020.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK SHD SA 30.09.2020
List Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy.pdf List Presesa SHD SA do Akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-01 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2021-02-01 Mariusz Omieciński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-01 Beata Matasek Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki