REKLAMA

SOFTBLUE: Przydział akcji serii F i informacje podsumowujące subskrypcję

2021-02-23 19:14
publikacja
2021-02-23 19:14
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w ramach emisji publicznej, Emitent wskazuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. dokonał przydziału akcji serii F. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 stycznia 2021 r., natomiast zamknięcie w dniu 12 lutego 2021 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

23 lutego 2021 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

W ramach zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje zwykłe na okaziciela serii F redukcja wyniosła 60,77%

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie gotówkowych wpłat.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii F złożono:
- 1.287 zapisów podstawowych na 41.055.573 akcji oraz
- 382 zapisy dodatkowe na 78.230.071 akcji.
Z uwagi na objęcie wszystkich oferowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych Zarząd nie zaprosił żadnego podmiotu do składania zapisów na akcje w ramach trzeciego terminu.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Przydział akcji serii F został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, o których mowa w pkt 7 powyżej.


8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Z informacji posiadanych przez Emitenta, spółka Inventionmed S.A., która wchodzi w skład grupy kapitałowej Emitenta objęła w ramach zapisów podstawowych 19.000.000 akcji Emitenta.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Łączne koszty wyniosły 60.000,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 30.000,00 zł
d) promocja oferty – 30.000,00 zł.

Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (agio) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki