REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 00:11
publikacja
2022-04-29 00:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
skl_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
skl_2021-12-31_pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_skonsolidowane_SI_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_skonsolidowane_SI_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKL_GK_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKL_GK_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 277 78 61 14
II. Koszt własny sprzedaży -39 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 238 78 52 14
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 517 -1 617 -331 -316
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 593 6 935 348 -306
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) 3 467 3 170 757 -818
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 688 2 571 806 -848
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 0 0 -163
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0 0 157
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0
XI. Suma bilansowa 58 606 86 785 12 742 6 528
XII. Aktywa trwałe 55 267 55 828 12 016 4 292
XIII. Aktywa obrotowe 3 339 30 957 726 2 239
XIV. Kapitał własny 51 363 47 671 11 167 5 401
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 070 5 054
XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 960 9 796 1 302 124
XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 283 29 318 279 920
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 2,20 2,04 0,48 0,44
XX. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,20 2,04 0,48 0,44
XXII. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą 0,16 0,11 0,03 0,02
XXIV. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXV. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję 0,16 0,11 0,03 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
skl_2021-12-31_pl.zipskl_2021-12-31_pl.zip Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment
skl_2021-12-31_pl.zip.XAdESskl_2021-12-31_pl.zip.XAdES Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment
SZ_skonsolidowane_SI_2021-12-31_pl.xhtmlSZ_skonsolidowane_SI_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie zarządu Grupy Kapitałowej Skyline Investment
SZ_skonsolidowane_SI_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSZ_skonsolidowane_SI_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie zarządu Grupy Kapitałowej Skyline Investment
Oswiadczenia_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenia_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenia Zarządu
Oswiadczenia_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenia_RN_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenia Rady Nadzorczej
Ocena_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOcena_RN_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
SKL_GK_2021-12-31_pl.xhtmlSKL_GK_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
SKL_GK_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSKL_GK_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-04-29 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Aneta Ochocka Dwulit Główna Księgowa Aneta Ochocka Dwulit
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki