21,3000 zł
1,43% 0,3000 zł
Skarbiec Holding S.A. (SKH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GRUPA+JEDN_201909_Korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SH_GRUPA+JEDN_1Q201920_Informacja_dodatkowa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży usług 19 259 23 068 4 477 5 388
II. Koszty operacyjne (14 909) (18 477) (3 466) (4 316)
III. Zysk brutto ze sprzedaży 4 350 4 591 1 011 1 072
IV. Zysk z działalności operacyjnej 4 362 4 552 1 014 1 063
V. Zysk brutto 4 338 4 684 1 008 1 094
VI. Zysk netto 3 411 3 776 793 882
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą _średnia ważona_ – w PLN/EUR 0,50 0,55 0,12 0,13
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 745 5 105 2 265 1 192
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25 (83) 6 (19)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (271) (23) (63) (5)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 39/2018 z dnia 2019-11-18 o treści:


Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do
publicznej wiadomości korektę rozszerzonego skonsolidowanego raportu za
I kwartał 2019 roku opublikowanego w dniu 15 listopada 2019 roku,
skorygowanego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. Zmiany obejmują sprostowanie
oczywistych omyłek w następujących punktach:


- W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych poprawiono błąd wynikający zaokrągleń środków pieniężnych na
początek okresu (zmiana z „53 914” na „53 913”).


- 22.1 (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe (krótkoterminowe) – w trzeciej kolumnie zmieniono datę z 30
czerwca 2018 r. na 30 czerwca 2019 r.


- 22.2 (Rozliczenia międzyokresowe) – w trzeciej oraz czwartej kolumnie
wprowadzono dane odpowiednio dla 30 czerwca 2019 oraz 30 września 2018;


 Zarząd Skarbiec Holding S.A. informuje, iż nie dokonano innych zmian w
sprawozdaniu finansowym oraz nie dokonano żadnych zmian w dokumencie
„dodatkowe informacje do raportu kwartalnego za i kwartał roku
obrotowego zakończony dnia 30 września 2019 roku”.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GRUPA+JEDN_201909_Korekta.pdfGRUPA+JEDN_201909_Korekta.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2019 GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SH_GRUPA+JEDN_1Q201920 Informacja dodatkowa.pdfSH_GRUPA+JEDN_1Q201920 Informacja dodatkowa.pdf DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Anna Milewska Prezes Zarządu
2019-11-18 Paweł Tokarski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.