21,6000 zł
1,41% 0,3000 zł
Skarbiec Holding S.A. (SKH)

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku opublikowanego w dniu 15 listopada 2019 roku, skorygowanego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zmiany obejmują sprostowanie oczywistych omyłek w następujących punktach:
- W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poprawiono błąd wynikający zaokrągleń środków pieniężnych na początek okresu (zmiana z „53 914” na „53 913”).
- 22.1 (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) – w trzeciej kolumnie zmieniono datę z 30 czerwca 2018 r. na 30 czerwca 2019 r.
- 22.2 (Rozliczenia międzyokresowe) – w trzeciej oraz czwartej kolumnie wprowadzono dane odpowiednio dla 30 czerwca 2019 oraz 30 września 2018;
Zarząd Skarbiec Holding S.A. informuje, iż nie dokonano innych zmian w sprawozdaniu finansowym oraz nie dokonano żadnych zmian w dokumencie „dodatkowe informacje do raportu kwartalnego za i kwartał roku obrotowego zakończony dnia 30 września 2019 roku”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Anna Milewska Prezes Zarządu
2019-11-18 Paweł Tokarski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.