REKLAMA

SIMPLE: wyniki finansowe

2013-05-14 17:18
publikacja
2013-05-14 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2013_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 497 6 885 1 557 1 649
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 407 -40 98 -10
III. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy brutto 368 -95 88 -23
IV. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy netto 132 -118 32 -28
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
V. Aktywa trwałe 10 360 10 475 2 480 2 562
VI. Aktywa obrotowe 14 614 18 359 3 498 4 491
VII. Kapitał własny 18 251 18 122 4 369 4 433
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 723 10 712 1 609 2 620
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -767 -343 -184 -82
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -314 -200 -75 -48
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -188 -117 -45 -28
XII. Srodki pieniężne na koniec okresu 3 523 371 844 89
XIII. Liczba akcji 4 380 298 2 001 149 4 380 298 2 001 149
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -0,06 0,01 -0,01


Wybrane dane finansowe dla Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz
Sprawozdania z Przepływów Środków Pieniężnych zostały przedstawione za
okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku i okres porównawczy
od 1 stycznia 2012 roku i do 31 marca 2012 roku.Wybrane dane
finansowe dla Sprawozdania z Sytuacji Finansowej zostały przedstawione
na dzień bilasowy 31 marca 2013 roku i rok poprzedni 31 grudnia 2012.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartal 2013 roku.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartal 2013 roku.pdf Skosolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-14 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu
2013-05-14 Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki