REKLAMA

SEVENET: Zakończenie subskrypcji Akcji serii H

2021-06-10 16:41
publikacja
2021-06-10 16:41
Zarząd Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Emitent"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).

Oferta Akcji serii H skierowana została do Członka Zarządu ds. Technicznych SEVENET SA zgodnie z przyjętą uchwałą nr 07/06/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET SA z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru (treść ww uchwał została przekazana w raporcie bieżącym w dniu 28 czerwca 2021 r.).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 maja 2021 roku, data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2021 roku.

2) Data przydziału akcji: 28 maja 2021 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 83.333 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
83.333 sztuk.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, w drodze potrącenia wierzytelności czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii H zostały pokryte gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
Oferta objęcia Akcji serii H została skierowana do jednej osoby uprawnionej w wykonaniu prawa wynikającego z posiadanych przez tą osobę warrantów subskrypcyjnych serii D w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych przyjętego uchwałą nr 07/06/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET SA z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Subskrypcja Akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji Akcji serii H zawarto jedną umowę objęcia Akcji serii H.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoba której przydzielono Akcje serii H jest osobą powiązaną z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Ww. osoba ta jest członkiem Zarządu Emitenta.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii H ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a)koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b)koszty wynagrodzenia subemitentów,
c)koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d)koszty promocji oferty.

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji serii H. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki