REKLAMA

SEVENET: Zakończenie subskrypcji Akcji serii G

2021-06-10 16:14
publikacja
2021-06-10 16:14
Zarząd Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Emitent"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, pod warunkiem udostępnienia osobom uprawnionym dokumentu zawierającego informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału (o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego).

Oferta Akcji serii G skierowana została do Członków Zarządu SEVENET SA zgodnie z przyjętą uchwałą nr 05/06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET SA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmienionej następnie uchwałą nr 05/06/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 05/06/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru (treść ww uchwał zostały przekazane w raporcie bieżącym w dniu 26 czerwca 2021 roku oraz 28 czerwca 2021 r.)

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 maja 2021 roku, data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2021 roku.

2) Data przydziału akcji: 28 maja 2021 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.079.998 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
1.079.998 sztuk.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, w drodze potrącenia wierzytelności czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii G zostały pokryte gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
Oferta objęcia Akcji serii G została skierowana do 4 osób uprawnionych w wykonaniu prawa wynikającego z posiadanych przez nich warrantów subskrypcyjnych serii C w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu przyjętego uchwałą nr 05/06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET SA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmienioną następnie uchwałą nr 05/06/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 05/06/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Subskrypcja Akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji Akcji serii G zawarto 4 umowy objęcia Akcji serii G.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Wszystkie 4 osoby którym przydzielono Akcje serii G są osobami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Wszystkie ww. osoby są członkami Zarządu Emitenta.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii G ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a)koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b)koszty wynagrodzenia subemitentów,
c)koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d)koszty promocji oferty.

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji serii G. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki