REKLAMA

SELENA FM S.A.: Uruchomienie programu skupu akcji własnych

2021-10-08 16:11
publikacja
2021-10-08 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oferta_Selena_FM_081021_signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Uruchomienie programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że działając na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.05.2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, w dniu dzisiejszym (8.10.2021 r.) podjął uchwałę w sprawie uruchomienia programu skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że zawarł umowę z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowę o świadczenie usług pośrednictwa w skupie akcji własnych przez Spółkę w drodze zaproszenia do składania przez Akcjonariuszy ofert zbycia akcji.

Poniżej Spółka podaje informacje odnośnie najistotniejszych zasad realizacji skupu akcji własnych Spółki wynikających z powyższej uchwały Zarządu Spółki:

1. Program skupu akcji własnych będzie odbywał się w transzach, w okresie od dnia 8.10.2021 r. do dnia 27.05.2024 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Terminy przeprowadzenia poszczególnych transz skupu, maksymalna ilość skupowanych w ramach nich akcji własnych oraz cena, po jakiej akcje własne będą skupowane w ramach danej transzy będą określane uchwałami Zarządu.
3. W ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych:
a) nabytych zostanie nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
b) akcje własne będą nabywane po cenie wynoszącej 24,00 (dwadzieścia cztery) złote za jedną akcję, która została określona z uwzględnieniem warunków wynikających z uchwały ZWZA.
c) Akcje własne będą nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym. Transakcje będą realizowane na podstawie ofert zbycia akcji Spółki składanych przez Akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki (dalej: „Oferta”).
d) Harmonogram skupu akcji własnych Selena FM S.A. jest następujący:
 data ogłoszenia Oferty: 8.10.2021 r.,
 termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy: 12.10.2021 r.,
 termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy: 20.10.2021 r.,
 przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji własnych przez Spółkę: 25.10.2021 r.
4. Łączna cena nabycia akcji własnych nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.05.2021 r., tj. 75.000.000,00 zł.
5. Przedmiotem nabycia będą akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy), oznaczone kodem PLSELNA00010, w pełni pokryte, w pełni zbywalne i wolne od jakichkolwiek obciążeń lub ograniczeń ustanowionych na rzecz osób trzecich o charakterze obligacyjnym lub rzeczowym (jak w szczególności zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa lub zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym).
6. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: a) umorzenia akcji własnych Spółki; b) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki; c) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub restrukturyzacji; d) ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie; e) w inny dopuszczalny prawem sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą Rady Nadzorczej.
7. Zgodnie z uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selena FM S.A. z dn. 27.05.2021 r. Zarząd Spółki, według własnego uznania, kierując się interesem Spółki, może w każdym czasie: a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed terminem wskazanym w § 1 ust. 8 tejże uchwały lub przed wyczerpaniem w całości puli środków przeznaczonych na ich nabycie, b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, c) w całości lub w części odstąpić od wykonywania lub przerwać wykonywanie tejże uchwały.

W przypadku, gdy łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży złożonymi przez Akcjonariuszy w terminie przyjmowania ofert sprzedaży będzie wyższa niż liczba akcji wskazana w Ofercie, tj. wyższa niż 1.000.000 akcji, Spółka nabędzie akcje przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji złożonych ofert sprzedaży; ułamkowe liczby akcji będą podlegały zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej; wszystkie oferty Akcjonariuszy zostaną przyjęte przez Spółkę w takiej części, że Spółka nabędzie akcje w ilości proporcjonalnie zredukowanej w opisany sposób. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, pozostaną niealokowane akcje, akcje te będą alokowane kolejno począwszy od ofert sprzedaży obejmujących największą ilość akcji do ofert sprzedaży obejmujących najmniejszą ilość akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli akcji.

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Selena FM S.A. zostanie podane do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym, tj. 8.10.2021 r.: w formie raportu bieżącego ESPI (Zaproszenie stanowi załącznik do niniejszego raportu), na stronie internetowej Selena FM S.A., a także niezwłocznie po publikacji przez Spółkę – na stronie internetowej biura maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
Załączniki
Plik Opis
Oferta_Selena FM_081021_signed.pdfOferta_Selena FM_081021_signed.pdf Zaproszenie do składania ofert

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-10-08 Roman Dziuba Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki