REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2020

2021-09-23 17:47
publikacja
2021-09-23 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2021 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 10 czerwca 2021 roku – w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2020, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2021, nastąpiło przeniesienie własności łącznie 102.203 sztuk akcji własnych Spółki w związku z ich zarejestrowaniem na rachunkach maklerskich osób objętych Programem Motywacyjnym.
Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 1,50 PLN (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Sprzedane akcje własne stanowią 0,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 102.203 głosów, które stanowią 0,99% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po ich zbyciu Spółka będzie w posiadaniu 1.206.701 akcji własnych, które będą stanowić 11,72% kapitału zakładowego oraz 11,72% wszystkich głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki