REKLAMA

SANWIL HOLDING SA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

2020-06-25 16:43
publikacja
2020-06-25 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. otrzymał od VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (00-057) Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:

„Fundusz inwestycyjny pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz”), reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 22 czerwca 2020 r. Fundusz zbył bezpośrednio 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki pod firmą Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119088 („Spółka”), zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba i udział akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji

a) bezpośrednio

Przed transakcją Fundusz posiadał bezpośrednio 8 043 917 (osiem milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 50,26% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 8 043 917 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 50,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Fundusz nie posiadał pośrednio akcji Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

a) bezpośrednio

Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 7 993 917 (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 49,95% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 993 917 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie ich wygaśnięcia

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

7 993 917 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki