REKLAMA

SANTANDER BANK POLSKA SA: Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

2022-01-10 16:58
publikacja
2022-01-10 16:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Zarząd”), w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) nr 26/2021 z dnia 8 października 2021 r., (ii) nr 27/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. oraz (iii) 35/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. niniejszym informuje o wpływie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych: (i) z dnia 6 października 2021 r., (ii) z dnia 3 listopada 2021 r., (iii) z dnia 8 grudnia 2021 r. oraz (iv) z dnia 4 stycznia 2022 r. („Decyzje RPP”) na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, Bank wskazuje, że Decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych, dla stopy referencyjnej łącznie o 215 pkt bazowych, będą mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Banku wynoszący od 1 200 mln do 1 350 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

Dodatkowo, analogiczny pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną Banku, wyniesie od 110 mln do 120 mln zł.

W związku z powyższym, pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 1 310 mln do 1 470 mln zł.

Wpływ ten oszacowany został przy założeniu stałego poziomu sald bilansowych i będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu.

Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no.: 1/2022


10-01-2022


Subject: Impact of an interest rate increase
by the Monetary Policy Council on the financial performance of Santander
Bank Polska Group


In connection with current reports: (i) no.
26/2021 of 8 October 2021, (ii) no. 27/2021 of 5 November 2021 and (iii)
no. 35/2021 of 10 December 2021 the Management Board of Santander Bank
Polska S.A. hereby informs of the impact of the Monetary Policy
Council’s decisions to increase interest rates made on : (i) 6 October
2021, (ii) 3 November 2021, (iii) 8 December 2021 and (iv) 4 January
2022 (MPC Decisions) on the financial performance of Santander Bank
Polska Group.


As at the date of this report, the Bank
shows, on the basis of in-house estimates, that the MPC Decisions to
raise interest rates by a total of 215 bps will have a positive impact
on the Bank’s net interest income of PLN 1,200m to 1,350m in the next
twelve months. A positive impact on the net interest income of Santander
Consumer Bank S.A. (the Bank’s subsidiary) will range from PLN 110m to
120m.


In view of the above, positive impact on the
Group’s net interest income over the next twelve months will range from
PLN 1,310m to 1,470m.


The impact has been estimated assuming a
stable level of balance sheet positions. It will gradually materialise
in the coming quarters and its actual scale will depend on delivery of
the business objectives and potential changes in the balance sheet.


The foregoing estimates and assumptions may
change.


Legal basis:


Article 17(1) of the MAR


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-10 Anna Kapica dyrektor
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki