380,80 zł
1,60% 6,00 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nawiązując do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku, Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku Bank podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii I ("BPW") na następujących warunkach:
1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 roku ("Data Emisji"),
2. Łączna wartość nominalna BPW wyniesie do 150.000.000,00 PLN,
3. BPW zostaną wyemitowane na podstawie art. 89 i 90 Prawa Bankowego oraz uchwały zarządu Banku nr 17/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.,
4. BPW zostaną wykupione w dniu 21 czerwca 2019 roku („Dzień Wykupu”),
5. Wartość nominalna jednej BPW wyniesie 1.000 zł,
6. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW,
7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,05% w skali roku,
8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
9. BPW nie będą zabezpieczone,
10. BPW będą emitowane jako BPW na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie prowadzonym Bank.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


14-12-2018


Current report no. 49/2018


Re.:Terms and conditions of deposit
certificates of Santander Bank Polska S.A. – certificates of deposit
series I


In relation to report no. 46/2018 of 27
November 2018, the Management Board of Santander Bank Polska S.A. ("the
Bank") hereby informs that on 14 December 2018, it decided to issue
I-series certificates of deposit ("CDs"). The parameters of the issue
are as follows:


1. The settlement of the issue will take
place on 21 December 2018 ("Issue Date").


2. The total nominal value of the CDs will
be up to PLN 150.000.000,00.


3. The CDs will be issued under Article 89
and 90 of the Polish Banking Law Act and the Management Board adopted
Resolution no 17/2018 of 24 January 2018.


4. The CDs will be redeemed on 21 June 2019
("Maturity Date")


5. The nominal value of one CDs will be PLN
1,000.


6. The CDs' issue price will be equal to
their nominal value.


7. The CDs will bear a fixed interest rate
equal to 2,05% per annum.


8. All benefits arising from the CDs will be
cash benefits.


9. The CDs will not be secured.


10. The CDs will be issued as dematerialised
bearer CDs. On the Issue Date, they will be registered in the securities
depository kept by the Bank.


Legal basis:


Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014
of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-14 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl