REKLAMA

SANTANDER BANK POLSKA SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

2022-04-27 17:21
publikacja
2022-04-27 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wyniki_glosowan_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Voting_results_en.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Zalacznik_do_Uchwaly_ZWZ_nr_17.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Appendix_to_the_AGM_resolution_no._17.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_ZWZ_nr_18.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Zalacznik_nr_2_do_Uchwaly_ZWZ_nr_18.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Zalacznik_nr_3_do_Uchwaly_ZWZ_nr_18.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Appendix_no._1_to_the_AGM_resolution_no._18.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Appendix_no._2_to_the_AGM_resolution_no._18.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Appendix_no._3_to_the_AGM_resolution_no._18.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Zalacznik_Nr_1_do_Uchwaly_ZWZ_nr_31.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_ZWZ_nr_31.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Appendix_no._1_to_the_AGM_Resolution_no._31.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Appendix_no._2_to_the_AGM_Resolution_no._31.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-27
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2021 r.).
8. Podział zysku, dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy; decyzja odnośnie kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.
9.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2021 roku, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2021 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in., informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
13. Ustanowienie Programu Motywacyjnego VII oraz ustalenie zasad jego przeprowadzenia.
14. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.
15. Wyrażenie zgody na stosowanie wyższego maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Santander Bank Polska S.A.
16. Przyjęcie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
17. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz do Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
18. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Wyniki głosowań_pl.pdfWyniki głosowań_pl.pdf Wyniki głosowań
Voting results_en.pdfVoting results_en.pdf Voting results
1. Załącznik do Uchwały ZWZ nr 17.pdf1. Załącznik do Uchwały ZWZ nr 17.pdf Załącznik do uchwały ZWZ nr 17
1. Appendix to the AGM resolution no. 17.pdf1. Appendix to the AGM resolution no. 17.pdf Appendix to the AGM resolution no. 17
2. Załącznik nr 1 do Uchwały ZWZ nr 18.pdf2. Załącznik nr 1 do Uchwały ZWZ nr 18.pdf Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 18
2. Załącznik nr 2 do Uchwały ZWZ nr 18.pdf2. Załącznik nr 2 do Uchwały ZWZ nr 18.pdf Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 18
2. Załącznik nr 3 do Uchwały ZWZ nr 18.pdf2. Załącznik nr 3 do Uchwały ZWZ nr 18.pdf Załącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 18
2. Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 18.pdf2. Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 18.pdf Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 18
2. Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 18.pdf2. Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 18.pdf Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 18
2. Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 18.pdf2. Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 18.pdf Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 18
3. Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWZ nr 31.pdf3. Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWZ nr 31.pdf Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 31
3. Załącznik Nr 2 do Uchwały ZWZ nr 31.pdf3. Załącznik Nr 2 do Uchwały ZWZ nr 31.pdf Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 31
3. Appendix no. 1 to the AGM Resolution no. 31.pdf3. Appendix no. 1 to the AGM Resolution no. 31.pdf Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 31
3. Appendix no. 2 to the AGM Resolution no. 31.pdf3. Appendix no. 2 to the AGM Resolution no. 31.pdf Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 31

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


27-04-2022


Current report no. 11/2022


Re. Resolutions of the Annual General
Meeting of Santander Bank Polska S.A. Shareholders


Santander Bank Polska S.A. hereby announces
the contents of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on
27 April 2022.


AGM Agenda:


1. Opening of the General Meeting.


2. Electing the Chairman of the General
Meeting.


3. Establishing whether the General Meeting
has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.


4. Adopting the agenda for the General
Meeting.


5. Reviewing and approving the Santander
Bank Polska S.A. financial statements for 2021.


6. Reviewing and approving the consolidated
financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2021.


7. Reviewing and approving the Management
Board’s report on the Santander Bank Polska S.A. Group activities in
2020 (which includes report on Santander Bank Polska S.A. activities in
2021).


8. Profit distribution, dividend record
date, dividend payment date and the decision related to the reserve
capital established on the basis of Annual General Meeting Resolution
no. 6 of 22 March 2021.


9. Giving discharge to the members of
Santander Bank Polska S.A. Management Board.


10. Approval for the Santander Bank Polska
S.A. Supervisory Board’s report on remunerations of the members of the
Management Board and the Supervisory Board of Santander Bank Polska S.A.
in 2021.


11. Approval for the Santander Bank Polska
S.A. Supervisory Board’s report on its activities in the 2021, report on
the examination of: Santander Bank Polska S.A. financial statements for
2021; consolidated financial statements of the Santander Bank Polska
S.A. Group for 2021; report on the Santander Bank Polska S.A. Group
performance in 2021 including report on Santander Bank Polska S.A.
performance in 2021; the Management Board’s motion concerning
distribution of profit; the Santander Bank Polska Supervisory Board’s
assessment of the Santander Bank Polska S.A. Group’s performance in
2021; adoption of the Supervisory Board assessment of compliance with
corporate governance rules and manner of fulfilling disclosure
requirements regarding their application, justification of the expenses
incurred to support culture, sport, charity institutions, media, social
organizations, trade union, etc., information on the degree of
implementation of the diversity policy and outcome of the Supervisory
Board’s evaluation of the Corporate Governance Rules for Supervised
Institutions and applicable remuneration policy assessment; and
suitability assessment of the Supervisory Board, and for the Supervisory
Board’s members suitability assessment; assessment of the Supervisory
Board efficiency and internal regulations’ adequacy assessment related
to the Supervisory Board.


12. Giving discharge to the members of the
Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board.


13. Establishing the Incentive Plan VII and
determination of rules governing its implementation.


14. Amendments to the Remuneration Policy
for Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. and the
Remuneration Policy for Managements Board Members of Santander Bank
Polska S.A.


15. Expressing consent to apply higher
maximum ratio of variable remuneration components to fixed remuneration
components for managers in Santander Bank Polska Group.


16. Adoption of the “Best Practice for WSE
Listed Companies 2021”.


17. Presentation of the amendments
introduced by the Supervisory Board to: The Supervisory Board Members of
Santander Bank Polska S.A. Suitability Assessment Policy introduced by
the Supervisory Board and The Supervisory Board Members of Santander
Bank Polska S.A. Appointing and Succession Policy.


18. Presentation of amendments introduced by
the Supervisory Board to the Terms of Reference of the Supervisory Board
of Santander Bank Polska S.A.


19. Closing the General Meeting.


Legal basis:


§19 (1)(6) of the Finance Minister's
Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by
the issuers of securities and the rules of equal treatment of the
information required by the laws of non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Anna Kapica dyrektor
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki