283,4000 zł
0,78% 2,2000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-12
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 12 listopada 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji wydanej przez KNF w dniu 15 października 2018 r. (sygn. DBK-DBK2.700.21.2018) w przedmiocie zalecenia utrzymania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE Nr L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s. 1 z późn. zm.). W związku z powyższym Bank nie ma obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego, o którym mowa w decyzji, której wygaśnięcie stwierdzono.

Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego Banku, o którym mowa powyżej, wynosił 0,51 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, i który składał się co najmniej z 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,38 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,29 p.p. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank spełnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


12-11.2019


Current report no. 37/2019


Subject: Letter from the Polish Financial
Supervision Authority confirming the expiration of the decision
regarding the maintenance by Santander Bank Polska S.A. own funds to
cover the additional capital requirement to secure the risk arising from
foreign currency mortgage loans to households


Management Board of Santander Bank Polska
S.A. ("the Bank") informs that on 12 November 2019 it received the
decision of the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”)
regarding the expiry of a decision issued by PFSA dated of 15 October
2018 in the subject of maintain own funds to cover the additional
capital requirement to secure the risk arising from FX mortgage loans
for households at over the amount calculated in accordance with the
detailed rules set in Regulation (EU) No 575/2013 of the European
Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements
for credit institutions and investment firms and amending Regulation
(EU) No 648/2012). Thus, the Bank is not obliged to keep the additional
capital requirement indicated in the expired decision.


Until now, the level of additional capital
requirement of the bank, referred to above, was 0.51 pp. over the amount
calculated in accordance with art. 92 clause 1 letter c of the
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the
Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit
institutions and investment firms that should be composed at least in
75% of Tier I capital (equivalent to own funds requirement of 0.38 pp
over the amount calculated in accordance with art. 92 clause 1 letter b
of the Regulation no. 575/2013) and at least in 56% of the common equity
Tier I capital (equivalent to own funds requirement of 0.29 pp over the
amount calculated in accordance with art. 92 clause 1 letter a of the
Regulation no. 575/2013).


At the date of the report the Bank fulfills
the Polish Financial Supervision authority requirement related to the
minimum capital adequacy ratio on both the individual and consolidated
levels.


Legal basis: art. 17 of (1) MAR – inside
information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Dyrektor
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.