REKLAMA

SANTANDER BANK POLSKA SA: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

2022-05-06 16:13
publikacja
2022-05-06 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-06
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 6 maja 2022 r. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („Fundusz") informujące go o wspólnej decyzji kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Grupy Banco Santander, utworzonym przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, dalej jako „SRB”), określającej minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") dla Grupy Banku w wysokości 15,41% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko ("TREA") obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej ("TEM") obliczonej zgodnie z art. 429 i art. 429a rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Wymóg MREL został określony na poziomie skonsolidowanym i powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r.

Bank jest też zobowiązany spełniać minimalny wymóg podporządkowania MREL w wysokości 13,35% TREA oraz 5,91% TEM do dnia 31 grudnia 2023 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w porozumieniu z SRB, określił cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego w okresie dojścia do poziomu docelowego. Cele te w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,72% na moment zakomunikowania Bankowi o uzgodnieniu i podjęciu wspólnej decyzji w sprawie MREL oraz 13,57% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 10,69% na moment zakomunikowania Bankowi o uzgodnieniu i podjęciu wspólnej decyzji w sprawie MREL oraz 12,02% do dnia 31 grudnia 2022 r.
Cele śródokresowe w odniesieniu do TEM wynoszą 3% na moment zakomunikowania Bankowi o uzgodnieniu i podjęciu wspólnej decyzji w sprawie MREL oraz 4,46% do dnia 31 grudnia 2022 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 3 pkt 3, art. 42 pkt 3 oraz art. 48 pkt 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, będącego transpozycją art. 128 Dyrektywy CRD, instrumenty w kapitale podstawowym Tier I (CET1) utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Zasady tej nie stosuje się do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek miary ekspozycji całkowitej (MRELTEM).

Cele śródokresowe MREL pozostają bez wpływu i nie naruszają wymogów określonych w art. 92a i art. 494 Rozporządzenia CRR.

W odniesieniu do minimalnych wymogów określonych w art. 92a Rozporządzenia CRR, Fundusz w porozumieniu z SRB postanowił zezwolić Bankowi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 72b ust. 3 tego rozporządzenia, do korzystania ze zobowiązań niespełniających warunku podporządkowania z art. 72b ust. 2 lit. d) CRR w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 2,5% TREA do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 3,5% TREA od 1 stycznia 2022 r. w celu spełnienia tych minimalnych wymagań.

W każdym kolejnym roku kalendarzowym Fundusz będzie aktualizował docelowy poziom wymogu MREL, wraz z poziomem podporządkowania, dostosowując go do zmieniających się wymogów kapitałowych Banku, przyjętej strategii przymusowej restrukturyzacji i oceny jej wykonalności.

Podstawa prawna:
art 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 13/2022


6 May 2022


Re.: Letter from the Bank Guarantee Fund regarding the minimum
requirement for own funds and eligible liabilities (MREL) for Santander
Bank Polska Group


The Management Board of Santander Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby
advises that on 6 May 2022 it received a letter from the Bank Guarantee
Fund (“Fund”) with information about the joint decision taken together
with the resolution college of Santander Group set up by the Single
Resolution Board (”SRB”) on the minimum requirement for own funds and
eligible liabilities (“MREL”) for the Bank’s Group, which is 15.41% of
the total risk exposure amount (“TREA”) calculated in line with Article
29(3)–(4) of Regulation (EU) 575/2013, and 5.91% of total exposure
measure (“TEM”) calculated in line with Article 429 and 429a of
Regulation (EU) 575/2013.


The MREL requirement was defined at the consolidated level and should be
met by 31 December 2023.


The Bank is also obliged to meet the minimum MREL subordination
requirement of 13.35% of TREA and 5.91% of TEM by 31 December 2023.


The Banking Guarantee Fund in agreement with the SRB defined the
mid-term targets that the Bank should meet by the end of each calendar
year pending achievement of the ultimate target. These targets in
relation to TREA are 11.72% as at the time the Bank is notified of the
joint decision agreed in respect of MREL and 13.57% to be met by 31
December 2022. The minimum mid-term targets for the subordination
requirement in relation to TREA are 10.69% as at the time the Bank is
notified of the joint decision agreed in respect of MREL and 12.02% by
31 December 2022.


The mid-term targets in relation to TEM are 3% as at the time the Bank
is notified of the joint decision agreed in respect of MREL and 4.46% by
31 December 2022.


At the same time, in accordance with Article 19(2)(3), Article 21(3)(3),
Article 42(3) and Article 48(3) of the Act on macro-prudential
supervision, which transposes Article 128 of the CRD, CET1 instruments
held by the Bank for the purpose of the combined buffer requirement are
not eligible to the MREL requirement expressed as a percentage of the
total risk exposure. This rule does not apply to the MREL requirement
expressed as a percentage of the total exposure measure (MRELTEM).


The mid-term MREL targets remain uninfluenced and do not breach the
requirements defined in Article 92a and Article 494 of the CRR.


In relation to the minimum requirements defined in Article 92a of the
CRR, the Fund in agreement with the SRB decided that in order to meet
these requirements in accordance with the conditions defined in Article
72b(3) of this regulation, the Bank may use the liabilities that do not
meet the subordination condition in line with Article 72b(2)(d) of the
CRR in the amount not exceeding 2.5% of TREA by 31 December 2021 and in
the amount not exceeding 3.5% of TREA since 1 January 2022.


Each calendar year the Fund will analyse the target MREL requirement
together with the subordination level, adjusting it to the Bank’s
changing capital requirements, adopted resolution strategy and
assessment of its viability.


Legal basis:


Article 17(1) of Market Abuse Regulation – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-06 Anna Kapica dyrektor
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki