281,2000 zł
0,79% 2,2000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Dokonanie podziału Santander Securites S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Dokonanie podziału Santander Securites S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., nr 21/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. oraz nr 23/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. Zarząd Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, NIP 8960005673 („Bank”), zawiadamia o dokonaniu w dniu 8 listopada 2019 r. podziału Santander Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000066290 („Spółka Dzielona” lub „Santander Securities”) („Podział”).

Podział został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („ksh”), tj. poprzez:

1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich; oraz
2. przeniesienie na Santander Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej.

Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. powziął informację o wykreśleniu w dniu 8 listopada 2019 r. Santander Securities z Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym zgodnie z art. 530 § 1 ksh Spółka Dzielona została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodnie z art. 531 § 1 ksh Podział stał się prawnie skuteczny.

Podstawa prawna:
Art. 539 § 1 i 2 ksh w związku z art. 402 (1) ksh i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


08-11-2019


Current Report No. 36/2019


Subject: Completion of the division of
Santander Securites S.A.


Further to current report No. 19/2019 of 12
June 2019, No. 21/2019 of 8 July 2019 and No. 23/2019 of 26 July 2019,
the management board of Santander Bank Polska S.A., with its registered
office in Warsaw, postal address: ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854
Warsaw, entered in the Register of Business Entities kept by the
District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial
Division of the National Court Register, under KRS No. 0000008723, NIP
8960005673 (the “Bank”), hereby gives notice of the completed on 8
November 2019 division of Santander Securities S.A. with its registered
office in Warsaw, entered in the Register of Business Entities kept by
the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII
Commercial Division of the National Court Register, under KRS No.
0000066290 (the “Company Being Divided” or “Santander Securities”) (the
“Division”).


The Division was effected in accordance with
the procedure specified in Article 529 § 1.1 of the Act of 15 September
2000 – the Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2019, item 505,
as amended) (the “Commercial Companies Code”), i.e. through:


1. a transfer to the Bank of a part of the
assets and liabilities and the rights and obligations of the Company
Being Divided in the form of an organised part of the enterprise of
Santander Securities connected with the provision of brokerage services;
and


2. a transfer to Santander Finanse sp. z
o.o., with its registered office in Poznań, of a part of the assets and
liabilities and the rights and obligations of the Company Being Divided
in the form of an organised part of the enterprise of Santander
Securities connected with the provision of training services.


The management board of the Bank hereby
announces that it learned on 8 November 2019 that on 8 November 2019
Santander Securities had been struck off the National Court Register by
the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII
Commercial Division of the National Court Register. Consequently,
pursuant to Article 530 § 1 of the Commercial Companies Code, the
Company Being Divided was wound up without going into liquidation on the
date on which it was struck off the National Court Register and, in
accordance with Article 531 § 1 of the Commercial Companies Code, the
Division has become legally effective.


Legal basis:


Article 539 § 1 and 2 of the Commercial
Companies Code, in connection with Article 402(1) of the Commercial
Companies Code and Article 56 section 1.2 of the Act on Public
Offerings, the Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005
(Journal of Laws of 2019, item 623, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.