Rubicon Partners SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

2020-07-18 13:53
publikacja
2020-07-18 13:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Rubicon_Partners.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_Rubicon_Partners_08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_wylaczenia_prawa_poboru_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-18
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 14 sierpnia 2020 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8) Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rpsa.com. pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenia.
Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", oraz zgodnie z art. 4065 § 4 Zarząd spółki Rubicon Partners, informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie o zwolaniu NWZ Rubicon Partners.08.2020.pdfOgloszenie o zwolaniu NWZ Rubicon Partners.08.2020.pdf Ogłoszenie NWZ
Projekty uchwał na NWZ Rubicon Partners 08.2020.pdfProjekty uchwał na NWZ Rubicon Partners 08.2020.pdf Projekty uchwał na NWZ
Uzasadnienie wylaczenia prawa poboru NWZ.pdfUzasadnienie wylaczenia prawa poboru NWZ.pdf Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-18 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki