REKLAMA

Rubicon Partners SA: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

2020-09-21 17:41
publikacja
2020-09-21 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut-_Zalacznik_do_uchwaly_nr_4_-_wpisany_do_KRS_21.09.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners S.A. („Spółka"; „Emitent"), informuje, że w dniu 21 września 2020 roku, powziął informacje na podstawie aktualnej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 września 2020 roku dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki polegającej na:
• zmianie artykułu 1 polegającej na zmianie nazwy Spółki z Rubicon Partners SA na Novavis Group SA.
W związku z powyższym, poniżej aktualne brzmienie treści artykułu 1 Statutu Spółki:
„Artykuł 1
Spółka działa pod firma Novavis Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Novavis Group S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych”.
• zmianie artykułu 7 polegającej na zmianie/rozszerzeniu PKD Spółki.
W związku z powyższym, poniżej aktualne brzmienie artykułu 7 Statutu Spółki:
„Artykuł 7
Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
2. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
9. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
10. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
11. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
• zmianie artykułu 9 w zakresie kapitału zakładowego:
W związku z powyższym, poniżej aktualne brzmienie artykułu 9 Statutu Spółki:
„Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 764.100,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i nie więcej niż 3.514.100,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sto złotych) i dzieli się na nie mniej niż 764.100 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto ) i nie więcej 35.141.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w pełni opłaconych w tym:
a) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii A2, numerach od A2-0000001 do A2-3820500;
b) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii B2, numerach od B2-0000001 do B2-3820500;
c) nie więcej niż 27.500.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii C2, numerach od C2-00000001 do C2-27500000;
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi”
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
Załączniki
Plik Opis
Statut- Załącznik do uchwały nr 4 - wpisany do KRS 21.09.2020.pdfStatut- Załącznik do uchwały nr 4 - wpisany do KRS 21.09.2020.pdf Statut

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-21 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki