Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty z PIT-40

Sporządzenie i przekazanie w ustawowym terminie urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi PIT-40 za 2016 r. nie dla wszystkich płatników oznacza koniec obowiązków związanych z tym rocznym obliczeniem podatku. W praktyce mają bowiem miejsce takie sytuacje, w których z dokumentu tego wynika nadpłata lub niedopłata podatku. W takim przypadku kwoty te należy rozliczyć na zasadach i terminach wskazanych w ustawie o pdof.

Nie zawsze suma zaliczek to podatek

Do dokonania po zakończeniu roku rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40 zobowiązani są płatnicy wskazani w art. 37 ust. 1 ustawy o pdof. Do tej grupy należą m.in. zakłady pracy, które w trakcie roku podatkowego pobierają zaliczki na podatek od świadczeń dokonywanych na rzecz podatników. Rozliczenia tego nie sporządzają jednak z urzędu. Przygotowują je wyłącznie wówczas, gdy podatnik złoży im w ustawowym terminie oświadczenie na formularzu PIT-12, z którego wynika m.in., że poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie osiągnął innych dochodów (z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c i 30e ustawy o pdof), a także nie korzysta z odliczeń i preferencyjnego, wspólnego opodatkowania przewidzianego dla małżonków oraz na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Teoretycznie, jeżeli podatnik spełnia wskazane w oświadczeniu PIT-12 kryteria, to suma zaliczek pobranych przez płatnika w ciągu roku powinna odpowiadać wysokości podatku wynikającego z formularza PIT-40. Jednak w rzeczywistości te dwie wielkości nie zawsze są jednakowe. Różnice w omawianym zakresie mogą być wynikiem różnych okoliczności. Mogą się pojawić m.in. w efekcie stosowania zaokrągleń na etapie obliczania w trakcie roku zarówno podstawy opodatkowania, jak i samych zaliczek na podatek. Ponadto płatnicy w PIT-40 uwzględniają również inne kwoty kosztów pracowniczych, niż stosowane przy obliczaniu zaliczek (np. zamiast podstawowych, podwyższone czy też faktyczne, o których mowa w art. 22 ust. 11 ustawy o pdof). Przyczyną powstania różnic pomiędzy zaliczkami a podatkiem w rozliczeniu rocznym mogą być także odliczenia od dochodu podatnika (na jego wniosek) zwróconych płatnikowi nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof (jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczki). Oprócz tego może do nich dochodzić w wyniku doliczenia do podatku otrzymanego za pośrednictwem płatnika zwrotu uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W wyniku każdej ze wskazanych okoliczności w rocznym obliczeniu podatku może się pojawić nadpłata lub niedopłata podatku. Płatnik rozlicza ją wówczas w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy o pdof.

Termin i sposób rozliczenia różnic

Niedopłata podatku za 2016 r. występuje wówczas, gdy suma zaliczek pobranych w 2016 r. była niższa od podatku należnego obliczonego w PIT-40 za ten rok. Różnicę tę płatnik zasadniczo powinien pobrać podatnikowi z jego dochodu za marzec 2017 r. Na zasadzie wyjątku może jednak na wniosek podatnika pobrać ją z dochodu za kwiecień 2017 r. Z kolei gdy w styczniu lub w lutym 2017 r. ustał między stronami stosunek uzasadniający pobór zaliczek, różnicę tę należało pobrać z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę płatnik wpłaca na rachunek urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Z kolei nadpłata w PIT-40 za 2016 r. ma miejsce wówczas, gdy suma zaliczek pobranych w trakcie roku jest większa od podatku należnego obliczonego w PIT-40 za ten rok. Nadpłatę za 2016 r. pracodawca ma obowiązek zaliczyć na poczet zaliczki należnej za marzec 2017 r. Gdyby jednak po jej pobraniu nadal pozostała nadpłata, pracodawca powinien ją zwrócić podatnikowi w gotówce. Nadpłaty zwrócone w gotówce pracodawca potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędowi skarbowemu.

Ostatni rok z PIT-40

W związku z nowelizacją ustawy o pdof (Dz. U. z 2017 r. poz. 528), która weszła w życie 15 marca 2017 r., zlikwidowane zostało dokonywanie rocznego obliczenia podatku przez płatników, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o pdof w wyniku uchylenia art. 37 ustawy o pdof. Oznacza to, że rozliczenia za 2016 r. są ostatnimi, w których funkcjonuje roczne obliczenie podatku na PIT-40. Począwszy od rozliczeń za 2017 r. z obowiązków płatniczych zniknie jego sporządzanie.

Przykład

Pracodawca sporządził pracownikowi PIT-40 za 2016 r. W dniu 30 marca 2017 r. pracownik otrzyma wynagrodzenie za marzec 2016 r. w wysokości 4.100 zł. Załóżmy, że z jego PIT-40 wynika:

a) nadpłata w wysokości 52 zł
b) niedopłata w kwocie 87 zł (podatnik nie złożył pracodawcy wniosku, aby powstałą niedopłatę pobrał mu z dochodu za kwiecień 2017 r.).

Prezentacja rozliczenia podatkowo-składkowego za marzec:

1) podstawa wymiaru składek społecznych - 4.100 zł,
2) składki społeczne (13,71%) - 562,11 zł,
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej - 3.537,89 zł,
4) składka zdrowotna:
- 7,75% - 274,19 zł,
- 9% - 318,41 zł,
5) podstawa naliczenia zaliczki (po zaokrągleniu) - 3.427 zł
(4.100 zł - 111,25 zł - 562,11 zł),
6) zaliczka na podatek - 570,53 zł [(3.427 zł × 18%) - 46,33 zł],
7) zaliczka do wpłaty do US (po zaokrągleniu) 296 zł
(570,53 zł - 274,19 zł),
a) rozliczenie nadpłaty
8) zaliczka do US z uwzględnieniem nadpłaty - 244 zł (296 zł - 52 zł),
9) do wypłaty dla pracownika - 4.100 zł - (562,11 zł + 318,41 zł + 244 zł) = 2.975,48 zł,
b) rozliczenie niedopłaty
8)  zaliczka do US z uwzględnieniem niedopłaty - 383 zł (296 zł + 87 zł),
9) do wypłaty dla pracownika - 4.100 zł - (562,11 zł + 318,41 zł + 383 zł) = 2.836,48 zł.

Zaliczkę od marcowego wynagrodzenia po uwzględnieniu niedopłaty lub nadpłaty z PIT-40 za 2016 r. płatnik musi wpłacić na rachunek właściwego US w terminie do 20 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2023 ze zm.)


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 2017-03-20

Zawieranie umów zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl