REKLAMA

: Rejestracja zmian statutu PCF Group S.A.

2023-03-03 17:22
publikacja
2023-03-03 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20230303_Zalacznik_do_RB_nr_9_2023_Tekst_jednolity_Statutu_Emisja_akcji_serii_E.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230303_Zalacznik_do_RB_nr_9_2023_Tekst_jednolity_Statutu_Emisja_akcji_serii_E_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja zmian statutu PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 3 marca 2023 r. informacji o zarejestrowaniu w dniu 3 marca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu przyjętych w uchwale numer 5/2023 Zarządu Spółki z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, o której podjęciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 6/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

Zarejestrowane przez Sąd zmiany statutu Spółki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 599.004,52 PLN do kwoty 601.726,60 PLN w drodze emisji 136.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,02 PLN każda.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 30.086.330. Kapitał zakładowy Spółki składa się z 30.086.330 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, w tym (i) 27.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, (ii) 2.062.512 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 387.714 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz (iv) 136.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 26.840,42 PLN i dzieli się na 1.342.021 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 PLN każda. Zarząd zwraca uwagę, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 lutego 2023 r. uchwałę nr 6/02/2023 w sprawie zmiany statutu Spółki, uchylającą wskazany wyżej kapitał docelowy Spółki. Powyższa uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki weszła w życie w dniu 3 marca 2023 r.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 3 marca 2023 r.
Załączniki
Plik Opis
20230303_Załącznik do RB nr 9_2023_Tekst jednolity Statutu_Emisja akcji serii E.pdf20230303_Załącznik do RB nr 9_2023_Tekst jednolity Statutu_Emisja akcji serii E.pdf Tekst jednolity statutu PCF Group S.A.
20230303_Załącznik do RB nr 9_2023_Tekst jednolity Statutu_Emisja akcji serii E_ENG.pdf20230303_Załącznik do RB nr 9_2023_Tekst jednolity Statutu_Emisja akcji serii E_ENG.pdf Articles of Association of PCF Group S.A. consolidated text

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of amendments to the Articles of Association of PCF Group
S.A.The Management Board of PCF Group S.A. with its registered
office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that on 3 March 2023 it
obtained information that on 3 March 2023 the District Court for the
capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Business Division of the National
Court Register registered the amendments to the Articles of Association
of the Company adopted in Resolution No. 5/2023 of the Management Board
of the Company dated 10 February 2023 on the share capital increase
within limits of the authorized capital by way of issuing series E
ordinary shares, the exclusion of all existing shareholders’ pre-emption
rights with respect to series E shares, the seeking of the admission of
series E shares to trading on a regulated market operated by the Warsaw
Stock Exchange, the dematerialization of series E shares and the
authorization of the execution of an agreement on the registration of
the series E shares in the depository of securities, and on amendments
to the Company’s Articles of Association, the adoption of which was
reported by the Management Board of the Company in the current report
No. 6/2023 dated 10 February 2023.


The amendments to the Articles of Association of the Company registered
by the Court relate to the increase of the Company’s share capital from
PLN 599,004.52 to PLN 601,726.60 by issuing 136,104 of the series E
ordinary bearer shares with the nominal value of PLN 0.02 each.


As of the date of release of this current report, the total number of
votes ensuing from all the Company’s issued shares is 30,086,330.


The Company’s share capital is divided into 30,086,330 ordinary bearer
shares with the nominal value of PLN 0.02 each, including (i) 27,500,000
of the series A ordinary bearer shares, (ii) 2,062,512 of the series B
ordinary bearer shares, (iii) 387,714 of the series D ordinary bearer
shares and (iv) 136,104 of the series E ordinary bearer shares.


The amount of the authorized capital remaining to be subscribed for is
PLN 26,840.42 and is divided into 1,342,021 ordinary bearer shares with
a nominal value of PLN 0.02 each.


The Management Board indicates that on 28 February 2023, the
Extraordinary General Meeting of the Company adopted resolution No.
6/02/2023 on amending the Company's Articles of Association, repealing
the above-mentioned authorized capital of the Company. The said
resolution of the Extraordinary General Meeting of the Company entered
into force on 3 March 3 2023.


The Management Board of the Company encloses the consolidated text of
the Company’s Articles of Association, including the amendments
registered by the Court on 3 March 2023.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-03 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki