REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Publikacja najnowszych danych klinicznych oraz przedklinicznych dla programu RVU120 / Publication of the updated clinical and preclinical data on RVU120

2023-06-09 09:00
publikacja
2023-06-09 09:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-09
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Publikacja najnowszych danych klinicznych oraz przedklinicznych dla programu RVU120 / Publication of the updated clinical and preclinical data on RVU120
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 11 maja 2023 r., informuje, że Spółka przekazała do publicznej wiadomości zaktualizowane dane z etapu eskalacji dawki w badaniu fazy 1b RVU120 jako monoterapii u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. Acute Myeloid Leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. High-Risk Myelodysplastic Syndrome, HR-MDS), a także dane przedkliniczne z badania RVU120 w terapii skojarzonej z inhibitorem JAK1/2, Ruxolitinibem (RUX) w modelach chorób mieloproliferacyjnych (MPN) podczas dorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA) 2023, która odbywa się w dniach 8-11 czerwca 2023 r. we Frankfurcie w Niemczech.

W opinii Zarządu Ryvu najnowsze dane pochodzące od 24 uprzednio intensywnie leczonych pacjentów z AML i HR-MDS, którzy zostali włączeni i ocenieni w etapie eskalacji dawki trwającego badania fazy Ib RVU120 jako monoterapii, wykazują obiecujące dowody aktywności przeciwbiałaczkowej i korzystny profil bezpieczeństwa - z czego u 11 pacjentów zaobserwowano korzyści kliniczne - zaś przy wyższych dawkach RVU120 zakładany jest dalszy wzrost poziomu zahamowania celu molekularnego. Zarząd Spółki przewiduje, że korzyści kliniczne będą dalej rosły wraz z postępem eskalacji dawki u pacjentów z AML i HR-MDS. Co istotne, zaobserwowano, że leczenie RVU120 indukuje erytropoezę, co przemawia za kontynuowaniem badań u pacjentów z niedokrwistością. RVU120 jako monoterapia jest nadal dobrze tolerowane we wszystkich dawkach. W opinii zarządu Ryvu wyniki te wskazują, że RVU120 ma potencjał, aby stać się wartościową terapią dla pacjentów z AML i HR-MDS.

Zbadano również potencjalne efekty synergistycznego działania RVU120 z RUX w modelach zespołów mieloproliferacyjnych (MPN). Dane sugerują, że skojarzenie RVU120 z RUX prowadzi do znacznego zmniejszenia objawów choroby w modelach in vitro i in vivo. Dane wskazują na poziom redukcji zwłóknienia w szpiku kostnym, który nie jest obserwowany w przypadku obecnie dostępnych opcji leczenia. Wyniki badań wskazują na potencjał skojarzenia inhibitora CDK8/19 z inhibitorem JAK1/2 w celowanym leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych.


Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł abstraktu: “Preclinical and Clinical Signs of RVU120 Efficacy, a Specific CDK8/19 Inhibitor in DNMT3A Mutation Positive AML and HR-MDS”

Numer abstraktu: #P450
Data prezentacji: 9 czerwca, piątek, godzina 18:00-19:00 CEST

Poster kliniczny przedstawia zaktualizowane dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 z etapu eskalacji dawki, trwającego badania fazy Ib u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML) i zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) (NCT04021368).
Do punktu odcięcia danych, tj. 25 maja 2023 r., do badania włączono 29 pacjentów, z medianą wieku 71 lat oraz z medianą trzech zastosowanych uprzednio linii leczenia. Dane pochodzące z badania RVU120 u pacjentów otrzymujących dawkę do 135 mg wykazały korzystny profil bezpieczeństwa i korzyść kliniczną u 11 z 24 ocenianych pacjentów:
· Jeden pacjent z AML z mutacją NMP1, leczony dawką 75 mg, uzyskał całkowitą remisję;
· Jeden pacjent z AML, oporny na wcześniejsze linie leczenia, zakwalifikował się do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych, po terapii dawką 110 mg;
· Jeden pacjent z wtórną ostrą białaczką szpikową pozostaje w badaniu ponad 16 miesięcy ze stabilną postacią choroby oraz poprawą hematologiczną;
· U dwóch pacjentów z HR-MDS i trzech pacjentów z AML wykazano istotną redukcję komórek blastycznych szpiku, co pozwoliło im utrzymać stabilne parametry hematologiczne. Jeden z pacjentów z AML z utratą funkcji TP53 i bardzo złym rokowaniem osiągnął trwałą redukcję komórek blastycznych szpiku o 70%, ale przerwał leczenie z powodu gorączki neutropenicznej;
· Trzech pacjentów z AML i jeden pacjent z HR-MDS spełniło kryteria Chesona dotyczące odpowiedzi erytroidalnej oraz/lub płytkowej;
· U sześciu pacjentów stwierdzono zwiększone różnicowanie erytroidalne, ze wzrostem markerów CD71 i/lub CD235a mierzonych za pomocą cytometrii przepływowej;
· Nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. Dose Limiting Toxicity, DLT), nie przerwano również podawania RVU120 z powodu działań niepożądanych. Najczęstsze zdarzenia niepożądane zaistniałe w trakcie leczenia (ang. Treatment Emergent Adverse Events, TEAEs) to nudności i wymioty, w większości przypadków stopnia 1. i 2.;
· W fazie eskalacji dawki nie zaobserwowano tendencji do zwiększonej toksyczności przy wyższych dawkach;
· Prezentowane dane uzasadniają dalsze badanie RVU120 w AML i HR-MDS, a obecnie trwa rekrutacja pacjentów do kohorty z dawką 175 mg.


Tytuł abstraktu: “Combination JAK1/2 and CDK8/19 inhibition demonstrates enhanced efficacy in myeloproliferative neoplasms”
Numer abstraktu: #P986
Data prezentacji: 9 czerwca, piątek, godzina 18:00-19:00 CEST

Prezentacja posterowa, przygotowana we współpracy z grupą prof. Raajita Rampala z Memorial Sloan Kettering Cancer Center, przedstawia wyniki efektywności RVU120 w terapii skojarzonej z Ruxolitinibem (RUX) - inhibitorem JAK1/2 w przedklinicznych modelach MPN. Monoterapia RVU120 oraz terapia w skojarzeniu z RUX, znacząco wpływają na zmniejszenie objawów choroby – zmniejszenie liczby białych krwinek, odsetek komórek zmienionych nowotworowo, powiększenie śledziony, zwłóknienia szpiku kostnego/śledziony oraz stymuluje prawidłową hematopoezę. Wyniki tych badań uzasadniają dalszy rozwój kliniczny RVU120 w skojarzeniu z inhibitorami JAK1/2, w celowanym leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN).

Omawiane abstrakty są dostępne online na stronie konferencji: https://ehaweb.org/.

Spółka informuje, że zorganizowany zostanie webcast poświęcony prezentacjom posterowym Ryvu omawianym podczas konferencji EHA 2023. Spotkanie odbędzie się dzisiaj, 9 czerwca 2023 r., o godz. 9:00.
Rejestracja dostępna pod linkiem: https://ryvu.clickmeeting.com/ryvu-eha-2023/register

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Publication of the updated clinical and preclinical data on RVU120


The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered
office in Krakow, Poland ("Company", "Ryvu") informs that today the
Company announced, in connection with the current report no 20/2023
published on May 11th, 2023, updated data from the Phase 1b
dose-escalation study of RVU120 in patients with acute myeloid leukemia
(AML) or high-risk myelodysplastic syndrome (HR-MDS), as well as
preclinical data of RVU120 in combination with the JAK1/2 inhibitor
ruxolitinib (RUX) in myeloproliferative neoplasms, at the Annual
European Hematology Association (EHA) 2023, taking place June 8th –
11th, 2023 in Frankfurt, Germany.


In the opinion of Ryvu’s Management Board the latest data cut from 24
heavily pre-treated AML and HR-MDS patients enrolled in the ongoing
Phase 1b dose-escalation trial of RVU120 monotherapy shows promising
evidence of anti-leukemic activity and a favorable safety profile, with
11 out of 24 evaluable patients demonstrating a clinical benefit;
moreover, at higher doses of RVU120, consistently high levels of target
inhibition can be achieved. The Management Board expects that clinical
benefit will further increase as dose-escalation progresses in patients
with AML and HR-MDS. Importantly, it has been observed that treatment
with RVU120 induces erythropoiesis, which supports further testing in
patients with anemia. The monotherapy continues to be generally
well-tolerated across all dose levels. In the opinion of Ryvu’s
Management Board, these results indicate that RVU120 has the potential
to become a valuable treatment option for patients with AML and HR-MDS.


The potential synergistic effects between RVU120 and RUX in
myeloproliferative neoplasms has also been explored. The data suggest
that the combination of RVU120 and RUX leads to a substantial reduction
in the manifestation of the disease in vitro and in vivo. Data indicate
a level of reduction of fibrosis in the bone marrow which is not
observed with currently available treatment options. The results of the
study indicate the potential of co-targeting CDK8/19 and JAK1/2 in the
treatment of myeloproliferative neoplasms


Details of poster presentations are as follows:


Abstract Title: “Preclinical and Clinical Signs of RVU120 Efficacy, a
Specific CDK8/19 Inhibitor in DNMT3A Mutation Positive AML and HR-MDS”


Abstract Number: #P450


Session date and time: Friday, June 9, 18:00 - 19:00 CEST


The clinical abstract presents updated safety and efficacy results from
the ongoing Phase 1b dose escalation study of RVU120 for
relapsed/refractory AML and high-risk MDS (NCT04021368).


As of the data cut-off of May 25, 2023, 29 pts have been treated, with a
median age of 71 years and a median of 3 prior lines of therapy. Results
from patients dosed up to 135 mg of RVU120 have shown a favorable safety
profile and clinical benefit in 11 out of 24 evaluable patients:


· 1 patient with NMP1-mutated AML treated at 75 mg achieved complete
remission;


·1 patient with AML refractory to prior lines of therapy became eligible
for allogeneic stem cell transplantation after treatment at the 110 mg
dose;


· 1 patient with secondary AML is ongoing on treatment with stable
disease and hematologic improvement for more than 16 months;


· 2 patients with HR-MDS and 3 patients with AML showed a bone marrow
blast reduction allowing them to maintain stable hematology counts. One
of the AML patients with a TP53 double hit mutation and very poor
prognosis achieved a durable reduction of blasts in the bone marrow of
more than 70% but discontinued treatment due to neutropenic fever;


· 3 patients with AML and 1 patient with HR-MDS met Cheson criteria for
erythroid and/or platelet response;


· 6 patients showed enhanced erythroid differentiation, with increases
in CD71 and/or CD235a as measured by flow cytometry;


· No DLTs were observed, and no study drug interruptions due to adverse
drug reactions occurred. Nausea and vomiting were the most common TEAEs
and in most cases were Grades 1 and 2;


· No trend for increased toxicity at higher doses was observed during
the dose escalation phase;


· The data warrant further exploration of RVU120 in AML and HR-MDS and
enrollment is ongoing at 175 mg.

Abstract Title: “Combination JAK1/2 and CDK8/19 inhibition demonstrates
enhanced efficacy in myeloproliferative neoplasms”


Abstract Number: #P986


Session date and time: Friday, June 9, 18:00 - 19:00 CEST


The presentation, prepared in collaboration with Prof. Raajit Rampal’s
group from the Memorial Sloan Kettering Cancer Center, includes the
assessment of RVU120 in combination with ruxolitinib (RUX), a JAK1/2
inhibitor for the treatment of myeloproliferative neoplasms. Treatment
with RVU120 monotherapy and in combination with RUX resulted in
significant reductions of disease manifestation, specifically reductions
in WBCs, disease reporter percentages, splenomegaly, and bone
marrow/spleen fibrosis, as well as stimulated normal hematopoiesis.
These data warrant further clinical development of RVU120 in combination
with JAK1/2 inhibition as a potential novel therapeutic strategy in
myeloproliferative neoplasms.


All abstracts are now available online and can be obtained from the
conference site: https://ehaweb.org/.

The Company informs that it is holding a webcast focused on Ryvu's
poster presentations at the EHA 2023 Congress. The meeting will occur
today, June 09, 2023, at 9:00 am CEST.


To listen to the webcast and view the accompanying slide presentation,
please register here:
https://ryvu.clickmeeting.com/ryvu-eha-2023/register


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-09 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2023-06-09 Hendrik Nogai Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki