REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Publikacja danych klinicznych z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) / Publication of clinical data for phase I RVU120 and phase I/II SEL24 (MEN1703) programs

2021-06-11 09:27
publikacja
2021-06-11 09:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Publikacja danych klinicznych z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) / Publication of clinical data for phase I RVU120 and phase I/II SEL24 (MEN1703) programs
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 12 maja 2021 r., informuje o publikacji danych klinicznych dla fazy I programu RVU120 oraz fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) na wirtualnym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2021.

Kluczowe wnioski dotyczące rozwoju klinicznego obu programów:

- RVU120 (inhibitor CDK8/19): w badaniu fazy I na etapie eskalacji dawki zaobserwowano korzystny profil bezpieczeństwa oraz dwie klinicznie istotne odpowiedzi u pierwszych pięciu leczonych pacjentów z AML (ostra białaczka szpikowa) i MDS (zespół mielodysplastyczny), w tym jedną odpowiedź całkowitą (ang. complete response, CR) i jedną odpowiedź erytroidalną (ang. erythroid response).

- SEL24/MEN1703 (dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3): trzech z pięciu pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją IDH, leczonych dawką 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (ang. complete response with incomplete haematological recovery, CRi).

Zarząd Spółki uznaje uzyskane dane obu programów za pozytywne, biorąc pod uwagę wczesne oznaki skuteczności klinicznej RVU120 zarówno u pacjentów z AML jak i MDS, którzy byli wcześniej leczeni wieloma liniami terapii, a także wyniki dla SEL24 (MEN1703), które stanowią mocne uzasadnienie dla dalszego rozwoju klinicznego.

RVU120: doustny inhibitor kinaz CDK8/19

RVU120 (SEL120) jest wysoce selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem kinaz CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność w wielu modelach in vitro i in vivo guzów litych oraz w nowotworach układu krwiotwórczego. Badanie fazy I (first-in-human) dla RVU120 w nawrotowej lub opornej na leczenie postaci AML lub zespołach mielodysplastycznych wysokiego ryzyka (HR-MDS) jest prowadzone w 5 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04021368).

Dane prezentowane podczas konferencji EHA 2021 obejmują pierwsze cztery kohorty eskalacji dawki, w których związek RVU120 wykazał zarówno korzystny profil bezpieczeństwa, jak i farmakokinetyczny. Nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. Dose Limiting Toxicity, DLT), a wszystkie zgłoszone poważne zdarzenia niepożądane (ang. Serious Adverse Event, SAE) oceniono jako mało prawdopodobne lub niezwiązane z badanym lekiem.
Prezentowane wyniki odnoszą się do pierwszych pięciu pacjentów, którym podano RVU120, natomiast klinicznie istotne odpowiedzi zaobserwowano u pacjentów w dwóch kohortach o najwyższych dawkach:

- Pacjent z kohorty 3 (dawka 50 mg, następnie zwiększona do 75 mg), z HR-MDS, wykazał odpowiedź erytroidalną od cyklu 5 do cyklu 8. Obecnie kontynuuje on leczenie RVU120 w cyklu 13 ze stabilną postacią choroby. Odpowiedź erytroidalna odzwierciedla mniejszą zależność od transfuzji i mniejsze zapotrzebowanie na ilość jednostek krwi w porównaniu z sytuacją wyjściową.

- Pacjent z kohorty 4 (dawka 75 mg), z nawracającą/oporną na leczenie postacią AML, wykazał odpowiedź od cyklu 2, z utrzymującą się białaczką skóry, która całkowicie ustąpiła w cyklu 7, w następstwie czego uzyskano odpowiedź całkowitą. Pacjent ten był uprzednio oporny na leczenie z zastosowaniem venetoclaxu w połączeniu ze środkami hipometylującymi (ang. hypomethylating agents, HMA), co charakteryzuje populację pacjentów o złym rokowaniu.

Ponadto w ramach prezentacji ustnej zostaną omówione dane przedkliniczne, pokazujące mechanizm działania RVU120, który jest spójny i tłumaczy pierwsze sygnały efektywności obserwowane u pacjentów z AML i MDS, w trwającym badaniu klinicznym. Badania przedkliniczne wykazały wysoką efektywność związku, która objawia się całkowitymi regresjami w modelach zwierzęcych AML. W eksperymentach tych obserwowano również odnowę normalnego układu krwiotwórczego, co jest również celem w terapii AML. Prezentowane dane wykazały szczególnie duży potencjał RVU120 w kierunku różnicowania erytroidalnego w komórkach macierzystych szpiku, które transformowano nowotworowo. Prezentowany mechanizm może korzystnie wpływać na hamowanie niedokrwistości, która jest jednym z najtrudniejszych wyzwań klinicznych w skutecznym leczeniu AML i MDS.

Prezentacja ustna: “RVU120/SEL120 CDK8/19 inhibitor - a drug candidate for the treatment of MDS can induce erythroid differentiation in transformed CD34+ hematopoietic progenitor cells” (S164)
- Numer prezentacji: p412-5
- Data i godzina: nagranie prezentacji jest już dostępne na stronie konferencji, natomiast sesja pytań i odpowiedzi odbędzie się na żywo w środę, 16 czerwca (13:00 - 13:45 CEST)
Prezentacja posterowa: “CLI120-001 Phase1b Study of SEL120/RVU120 in patients with AML or High Risk MDS: Preliminary clinical and PK results from initial dose escalation cohorts” (EP480)
- Numer abstraktu: EP480

SEL24/MEN1703: doustny, dualny inhibitor PIM/FLT3

Poster prezentujący wyniki badania typu „first-in-human” związku SEL24 (MEN1703) prowadzonego w ramach badania klinicznego DIAMOND-01 przez partnera Spółki - grupę Menarini, przedstawia cztery obiektywne odpowiedzi na etapie eskalacji dawki (n=25) oraz na etapie ekspansji kohorty (n=23) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, w tym 3 z tych 4 pacjentów posiada mutację IDH. Warto zauważyć, że 3 z 5 pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową z mutacjami IDH leczonych dawkami na poziomie 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi). Co istotne odpowiedź osiągnięto u pacjenta, u którego uprzednio doszło do nawrotu choroby po podaniu leku enasidenib, będącego inhibitorem IDH. Ponadto pacjent z mutacją IDH1 uzyskał odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi) oraz przeszedł allogeniczny przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT).

SEL24 (MEN1703) w wyznaczonej dawce rekomendowanej (n=30) 125 mg na dobę, wykazał korzystny profil bezpieczeństwa. Większość zdarzeń niepożądanych stopnia 3 lub zdarzenia niepożądane zaistniałe w trakcie leczenia (ang. treatment emergent adverse events, TEAE) miały charakter hematologiczny lub zakaźny.
Wyniki badań otwierają drogę do dalszego rozwoju związku w nowej, genetycznie określonej populacji pacjentów z mutacjami IDH1/2.

Prezentacja posterowa: “Results from DIAMOND-01 (CLI24-001) TRIAL: First in Human Study of SEL24/MEN1703, a Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia” (EP455)
- Numer abstraktu: EP455

Wszystkie prezentowane abstrakty są dostępne on-line i mogą być pobrane ze strony internetowej konferencji: https://eha2021.ehaweb.org/.

W piątek, 11 czerwca o godzinie 13:00 CEST (7:00 ET), Spółka zorganizuje telekonferencję, podczas której omówione zostaną wyniki badań klinicznych i przedklinicznych projektów Spółki zaprezentowane podczas konferencji EHA 2021. Rejestracja na spotkanie jest możliwa pod adresem: live.ryvu.com.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management
Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow,
Poland("Company") hereby informs, in connection with a current report no
12/2021 published on May 12, 2021, about publication of clinical data
for phase I RVU120 and phase I/II SEL24 (MEN1703) programs at the Annual
European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress.


Key takeaways
with regard to the clinical development of both programs:


•                    
RVU120
(CDK8/19 inhibitor): During the trial an acceptable safety profile and
two clinically relevant responses were observed in the Ph I dose
escalation study in the first five AML and high risk MDS patients
treated: one complete response (CR) and one erythroid response,


•                    
SEL24/MEN1703
(Dual PIM/FLT3 inhibitor): Three out of five AML patients harboring IDH
mutations treated at 75-125 mg achieved CR/Cri (Complete response with
incomplete hematological recovery).The Management
Board of the Company deems the data of both programs as positive given
the early signs of clinical efficacy for RVU120 in both AML and high
risk MDS patients who were previously treated with multiple lines of
therapy as well as the results for SEL24 (MEN1703), which provide a
strong rationale for further clinical development.


RVU120: orally
available CDK8/19 inhibitor


The data
presented at EHA 2021 covers the first four dose cohorts, in which
RVU120 demonstrated favorable safety and PK profile. No DLTs were
observed, and all of the reported SAEs were assessed as unlikely or not
related to study drug.


Results are
reported on the first five patients to receive treatment with RVU120,
and the clinically relevant responses were observed in patients in the
two highest dose cohorts reported:


•                    
The
Cohort 3 (50mg dose, subsequently escalated to 75 mg) patient, with
HRMDS, demonstrated an erythroid response from Cycle 5 to Cycle 8 and
continues on RVU120 treatment in Cycle 13 with stable disease. An
erythroid response reflects a reduction in red blood cell transfusions
vs. baseline.


•                    
The
Cohort 4 (75mg dose) patient, with relapsed/refractory AML, showed a
response from C2 with persistence of skin leukemia, which completely
resolved at C7 resulting in a CR. This patient was previously refractory
to venetoclax + HMA, which is a patient population associated with poor
prognosis.


Translational
data will be presented as part of an Oral Session and provide a
potential linkage between in vitro data showing erythroid
differentiation and erythroid response in the clinic. In vitro data
demonstrate that RVU120 can induce erythroid cells to differentiate and
therefore rescue anemia in preclinical models.


Presented results
indicate strong erythroid differentiation potential of RVU120 (SEL120)
in (Lin-) CD34+, that acquired genetic abnormalities resulting in
arrested erythroid commitment, a characteristic of many MDS and AML
subtypes. Detailed transcriptomic profiling strongly associated
differentiation with enrichment of genes representing regulators of
erythroid commitment and hemoglobin metabolism. Further studies are
warranted to investigate efficacy of RVU120 (SEL120) in anemias
associated with bone marrow failures in AML and MDS patients.


Oral
Presentation: “RVU120/SEL120 CDK8/19 inhibitor - a drug candidate for
the treatment of MDS can induce erythroid differentiation in transformed
CD34+ hematopoietic progenitor cells” (S164)


•       
Presentation ID:
p412-5


•       
Date and Time:
on-demand video recording is now available, followed by a Live Q&A
Session on Wednesday, June 16 (13:00 - 13:45 CEST)


Poster
Presentation: “CLI120-001 Phase1b Study of SEL120/RVU120 in patients
with AML or High Risk MDS: Preliminary clinical and PK results from
initial dose escalation cohorts” (EP480)


•       
Poster ID: EP480


SEL24/MEN1703:
orally available dual PIM/FLT3 inhibitor


A clinical poster
on the first-in-human study of SEL24/MEN1703, the DIAMOND-01 trial
conducted by Ryvu’s partner Menarini Group, reports four objective
responses across the dose escalation (n=25) and cohort expansion (n=23)
in patients with AML, with 3 of those 4 responders harboring an IDH
mutation. Notably, three out of five patients with IDH mutations treated
at doses of 75-125 mg achieved a CR/CRi, including a patient that
relapsed on the IDH-inhibitor enasidenib. Furthermore, one patient with
an IDH1 mutation achieved a CRi and underwent allogeneic-HSCT.


At the
recommended dose (n=30) of 125mg/day as selected in the dose escalation
phase, SEL24/MEN1703 showed a manageable safety profile. Most Grade 3 or
higher treatment-emergent adverse events (TEAEs) were hematologic or
infectious in nature


Poster
Presentation: “Results from DIAMOND-01 (CLI24-001) TRIAL: First in Human
Study of SEL24/MEN1703, a Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients
with Acute Myeloid Leukemia” (EP455)


•       
Poster ID: EP455


All presentations and posters
are now available online and can be obtained from conference site:
https://eha2021.ehaweb.org/


On June 11, at
1:00 PM CEST (7:00 AM ET), Ryvu Therapeutics will hold a conference call
to discuss the data presented at EHA 2021. Access to the call will be
available at: live.ryvu.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2021-06-11 Kamil Sitarz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki