REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Deklaracja ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce w latach 2021-2024

2021-04-20 17:09
publikacja
2021-04-20 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Deklaracja ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce w latach 2021-2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. listu intencyjnego od pana Pawła Przewięźlikowskiego – głównego akcjonariusza i Prezesa Zarządu Spółki ("Akcjonariusz"), którego przedmiotem jest deklaracja nieodpłatnego przekazania części akcji posiadanych przez Akcjonariusza, w celu ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki ("Program").

Najważniejsze założenia Programu
Przedmiotem Programu będzie łącznie 1.247.720 akcji zwykłych Spółki ("Akcje") będących własnością Akcjonariusza i stanowiących łącznie 25% akcji Spółki znajdujących się w jego posiadaniu. Program będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym (wskazanym poniżej) uprawnienia w postaci prawa do nabycia części Akcji po preferencyjnej cenie.
Do uczestnictwa w Programie uprawnione będą wszystkie osoby, które łączy ze Spółką stosunek służbowy, przy czym lista uczestników Programu zostanie sporządzona na podstawie rekomendacji Akcjonariusza i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w stosunku do Członków Zarządu Spółki oraz przez Zarząd Spółki w stosunku do pozostałych osób (“Osoby Uprawnione”). Udział w programie będzie dobrowolny.
Akcje zostaną przekazane Spółce przez Akcjonariusza nieodpłatnie, zaś Osoby Uprawnione nabędą je po preferencyjnej cenie zapewniające pokrycie kosztów Programu ponoszonych przez Spółkę (takich jak: doradztwo prawne, prowizje maklerskie, opłaty bankowe i inne), nie wyższej jednak niż 1 zł za jedną Akcję. Realizacja Programu nie będzie miała wpływu na saldo kapitałów własnych Spółki.
Osoby Uprawnione będą zobowiązane do pozostawania w stosunku służbowym ze Spółką oraz niezbywania przyznanych Akcji w ramach Programu, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji, z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji kiedy pracownik będzie mógł zostać zwolniony z tych zobowiązań.

W celu realizacji Programu Spółka:
a) przyjęła w dniu dzisiejszym uchwałę Zarządu inicjującą Program w kształcie zaproponowanym przez Akcjonariusza;
b) niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia przez Spółkę Programu Motywacyjnego;
c) zawrze z Akcjonariuszem umowę darowizny Akcji najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Programu przez Spółkę;
d) zawrze z Osobami Uprawnionymi umowy o uczestnictwo w Programie oraz podejmie wszelkie czynności niezbędne w celu realizacji Programu, zgodnie z dyspozycją uchwały Walnego Zgromadzenia po jej przyjęciu.
Zarząd Spółki podkreśla, iż w związku z nieodpłatnym przekazaniem Akcji przez Akcjonariusza Program nie będzie powodował rozwodnienia pozostałych akcjonariuszy Spółki.

Cel Programu
Celem wdrożenia powszechnego programu motywacyjnego w zaproponowanym kształcie będzie: i) zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego; ii) stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do jeszcze aktywniejszego działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i zachęci do długoterminowego związania się ze Spółką; iii) zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości Spółki przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników i współpracowników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. ("Company") hereby
informs about receiving on April 20, 2021 a letter of intent from Mr.
Paweł Przewięźlikowski - the main shareholder and President of the
Management Board of the Company ("Shareholder"), regarding declaration
of donation of part of the shares held by the Shareholder for the
purpose of establishing an incentive program for employees and
associates of the Company ("Program").

Key assumptions of the Program


The Program will include a total number of 1.247.720 ordinary shares of
the Company ("Shares") representing 25% of the Company's shares held by
the Shareholder. The program will be implemented by granting the
Eligible Persons (as defined below) the right to acquire Shares at a
preferential price.


Every person who has an employment or other professional relationship
with the Company will be entitled to participate in the Program. The
list of Program participants will be prepared on the basis of the
Shareholder's recommendation and approved by the Supervisory Board in
relation to the Members of the Management Board of the Company and by
the Management Board of the Company in relation to other persons
("Eligible Persons"). Participation in the program will be voluntary.


The Shares will be donated to the Company by the Shareholder free of
charge, and the Eligible Persons will be granted a right to acquire
Shares at a preferential price ensuring the coverage of the Program
costs incurred by the Company (such as: legal advice, brokerage fees,
bank fees and others), but not more than 1 PLN per Share. The
implementation of the Program will not affect the balance of the
Company's equity.


The Eligible Persons will be obliged to remain in an employment or other
professional relationship with the Company and not to dispose the Shares
granted under the Program, within a period not less than 12 months and
not longer than 36 months from the date of purchase of the Shares,
unless they will be relieved from that obligation, which may happen on
an exceptional basis.

In order to implement the Program, the Company:


a) has adopted today the resolution of the Management Board initiating
the Program as proposed by the Shareholder;


b) will immediately convene the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company, the agenda of which will include the
adoption of resolutions on the establishment of the Incentive Program by
the Company;


c) will conclude a Share Donation agreement with the Shareholder no
later than on the day preceding the commencement of the Program by the
Company;


d) will conclude agreements with Eligible Persons for participation in
the Program and take all actions necessary to implement the Program, in
accordance with the resolution of the General Meeting after its adoption.


The Management Board of the Company emphasizes that due to the fact that
the Shares will be donated by the Shareholder, as the result of the
incentive Program the remaining shareholders of the Company will not be
diluted.

Goal of the Program


The purpose of implementing the incentive program as proposed will be:
i) ensuring optimal conditions for long-term growth of the Company's
value by creating a broad employee participation shareholding structure;
ii) creating an incentive that will motivate employees to act even more
actively in the best interest of the Company and its shareholders and
encourage them to stay in a long-term relationship with the Company;
iii) building a modern organization in which the increase in the value
of the Company will translate directly into an increase in the wealth of
the employees and associates of the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2021-04-20 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki