REKLAMA

RPP: dezinflacji sprzyja obserwowane umocnienie złotego

2023-06-09 14:02
publikacja
2023-06-09 14:02

Niektórzy członkowie RPP w maju ponownie wyrażali opinię, że dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych jest niewystarczająca do powrotu inflacji do celu - podano w opisie dyskusji z posiedzenia RPP w dn. 9-10 maja. Większość Rady oceniała, że dezinflacji sprzyja obserwowane ostatnio umocnienie PLN.

RPP: dezinflacji sprzyja obserwowane umocnienie złotego
RPP: dezinflacji sprzyja obserwowane umocnienie złotego
fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że wobec utrzymującej się wysokiej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP jest niewystarczająca do zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym. W opinii tych członków Rady oczekiwany w świetle prognoz proces dezinflacji, a zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegać zbyt wolno" - napisano.

Słabsza koniunktura wyhamuje inflację

Większość członków Rady oceniła z kolei, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce.

Reklama

"Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie większość członków Rady oceniła, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP" - napisano.

"Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Podkreślano przy tym, że Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej i finansowej" - dodano.

Umocnienie złotego wspomaga dezinflację

Członkowie Rady podtrzymali ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Większość członków Rady oceniała przy tym, że procesowi dezinflacji sprzyja obserwowane w ostatnim okresie umocnienie kursu złotego.

Większość członków Rady uznała, że biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności oczekiwane stopniowe obniżanie się inflacji, osłabienie krajowej koniunktury, w tym spadek popytu konsumpcyjnego, obniżanie się oczekiwań inflacyjnych, niską dynamikę agregatów monetarnych, w tym niską dynamikę kredytu, a także obniżanie się presji inflacyjnej za granicą w połączeniu z ryzykami dla światowej koniunktury, oraz uwzględniając dokonane wcześniej silne zacieśnienie monetarne, uzasadnione jest obecnie utrzymanie niezmienionych stóp procentowych NBP.

Członkowie Rady wskazywali, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

Oceniając perspektywy inflacji, większość członków Rady była zdania, że dynamika cen konsumpcyjnych będzie się dalej wyraźnie obniżać, kontynuując rozpoczęty proces dezinflacji.

Inflacja może spadać wolniej niż zakładał NBP

Część członków Rady wyrażała przy tym opinię, że obniżanie się inflacji może być nieco wolniejsze niż ścieżka zarysowana w marcowej projekcji. Członkowie ci zwracali w tym kontekście uwagę na wiele utrzymujących się czynników niepewności. Jednocześnie większość członków Rady oceniła, że perspektywy powrotu inflacji do celu w horyzoncie projekcji nie zmieniły się. Niektórzy członkowie Rady oceniali natomiast, że do końca 2025 r. inflacja nie obniży się do poziomu celu inflacyjnego NBP.

Część członków RPP oceniało, że kanał kredytowy jest skuteczny, mimo pewnego przyrostu nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w ostatnim okresie, który jednak w znacznej mierze wynikał ze złagodzenia rekomendacji nadzorczych dotyczących warunków oceny zdolności kredytowej.

W maju RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ósmy miesiąc z rzędu, w tym referencyjną na poziomie 6,75 proc. (PAP Biznes)

tus/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (11)

dodaj komentarz
ministerprawdy
Premier w trybie nagłym zwołał posiezenie żeby ratować infalcję - wzrost deficyty o kolejne 24 mld zł (ok 1500 zł na pracującego) powinien na jakiś czas rozwiązać problem - ale praca wre.
osiemgwiazd
Złoty jest nadal bardzo słaby w porównaniu do czasów Tuska i w każdej chwili może być jeszcze słabszy. A oni zadłużają Polskę w twardych walutach, bo ich obligacji denominowanych w słabym, inflacyjnym złotym nikt nie chce. To się źle dla nas skończy.
simonsoft8
kto jest ten oni, hę min. Rzeczkowska and Moskwa, pożyczają duża suma, deficyt spadł, inflacja spadak, cena rośnie, jest źle
valk
Zadłużają nas w dolarach, emitując obligacje nominowanego w USD, po czym wymieniają te dolary na rynku poprzez polskie banki. Ale zobaczymy coś odwrotnego, gdy przyjdzie do spłaty zadłużenia. Będzie jak z frankowiczami, gdy kurs wzrósł 2 krotnie..
simonsoft8
bardzo dziwna, niemalże dź.ka
waran666
Póki kasę się pożycza za granicą to złotówka może być mocna. Ale co jak tą walutę będzie trzeba z rynku wykupić, żeby spłacić dług ?
andregru
To Glapiński jak zwykle zacznie złotówkę osłabiać .
forfun
dezinflacja to wciąż inflacja i to na 6x za wysokim poziomie.

Powiązane: Polityka pieniężna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki