ROPCZYCE: Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał

2019-06-06 15:26
publikacja
2019-06-06 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_2219.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku, przekazane na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez sygnatariuszy porozumienia akcjonariuszy Spółki zawartego w dniu 26 listopada 2018 roku i dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (dalej: Akcjonariusz).

W związku z otrzymaniem powyższego żądania stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 18/2019
z dnia 31 maja 2019 roku ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu po punkcie 6 porządku obrad:
1) punktu nr 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce”;
2) punktu nr 8 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie”.
Po ww. zmianach dotychczasowy punkt 7 otrzymuje odpowiednio numer 9.

W związku z powyższym nowy porządek obrad NWZ jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego upoważnienia Zarządu Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki dotyczącego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie.
9. Zamknięcie obrad.


W załączeniu Spółka podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza z 6.06.2019r. ( dot. uchwały nr 4 i 5).


Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 2219.pdfZałącznik do RB 2219.pdf Załącznik do RB 2219

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2019-06-06 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki